Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PP015
Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego


Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy zapoznać się z umieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa: https://bip.czestochowa.pl/important/content/1164369.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów wnioski (aż do odwołania) prosimy składać za pośrednictwem:
- operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;
- elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Częstochowy https://epuap.gov.pl – dla osób posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
UWAGA! W katalogu spraw należy wybrać: Sprawy ogólne – Pisma do urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Jako organ prowadzący sprawę należy wybrać Gminę Miasto Częstochowa.
- ogólnego punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Częstochowy w budynku przy ul. Waszyngtona 5 w godzinach 7:30-15:30.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania - F-PP0151 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • Mapa ewidencyjna obejmująca wnioskowaną działkę/działki lub wypis z rejestru gruntów

V. Opłaty
 • 17 zł opłaty skarbowej* w przypadku wydania zaświadczenia

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Legionów 52,
  tel.: 34 37-07-881

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Wyłącznie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/07/20
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/07/20