Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PP013
Nazwa sprawy:

Wypis i wyrys z planów zagospodarowania przestrzennego


W związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wnioski można składać tylko poprzez platformy ePUAP lub SEKAP, a także listownie za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczta Polska.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Poz. 256 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wypis i wyrys z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego - F-PP0131 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • Mapa ewidencyjna obejmująca wnioskowaną działkę/działki

V. Opłaty
 • opłata skarbowa:
  a) od wypisu:
  -do 5 stron 30 zł,
  -powyżej 5 stron 50 zł;
  b) od wyrysu:
  -za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł,
  -nie więcej niż 200 zł.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 14 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Katedralna 8/57, III piętro, pokój 35
  tel.: 34 37-07-881
  Pracownik: Barbara Twardowska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • wnioski należy składać w pokoju 35 tel. 37 07 881

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w następujących punktach:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
- ''Abakus'' s.c. w budynku przy ul. Legionów 90/100;
- Kiosk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/30
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/30