Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PO018

sekap
Nazwa sprawy:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracyI. Podstawa Prawna
 • Uchwała Nr 860/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 1121)
 • Uchwała nr 544 .XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Sla z 2017, poz. 2826);
 • Uchwała Nr 616.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2017r., poz. 5534)
 • Uchwała Nr 191.XVII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019r., poz. 6616);
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1170 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o udzielenie pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 544 .XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017r. - F-PO0181 word pdf**
 • pełnomocnictwo szczególne - obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 974 (PPS-1) - F-PO0182 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.
  2. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U z 2014 r., poz. 1543).
  4. Kserokopie deklaracji rozliczeniowych (formularze ZUS DRA) za 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokoje: 200, 201
  tel.: 34 37-07-401, 34 37-07-431

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2012/07/18
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/10
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/10