Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PO016

sekap
Nazwa sprawy:

Zwrot nienależnie dokonanej opłaty skarbowejI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1325 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr. 187, poz. 1330)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 305);
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 198);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o zwrot niewykorzystanej wpłaty - F-PO0161 word pdf**
 • pełnomocnictwo szczególne - obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 974 (PPS-1) - F-PO0162 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • oryginał dowodu wpłaty

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 36
  tel.: 34 37-07-275
  Pracownik: Katarzyna Konieczna-Młynek

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • - zwrot wpłaty dokonywany jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy- bez dodatkowych opłat,
  - lub za pośrednictwem Rejonowego Urzędu Pocztowego - zgodnie z art. 77B § 4 ustawy ordynacja podatkowa, nadpłata zwracana przekazem pocztowym pomniejszana jest o koszty jej zwrotu - opłatę pocztową pobieraną przez RUP

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2009/03/18
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/10
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/10