Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PO011

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych od osób prawnychI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1325 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1170 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2025);
 • Uchwała nr 463.XXXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2020r., poz. 7766)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • druk deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) - F-PO0111 pdf**
 • załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) - F-PO0112 pdf**
 • pełnomocnictwo szczególne - obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 974 (PPS-1) - F-PO0113 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, Parter, hol, stanowisko nr 7 (grupa D) w Biurze Obsługi Interesanta ul. Ślaska 11/13
  tel.: 34 37-07-219

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Parter, hol, stanowisko nr 9 (grupa D) w Biurze Obsługi Interesanta ul. Ślaska 11/13
  tel.: 034 37 07 219:
  1. Wydawanie formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych.
  2. Udzielanie informacji o zaległościach z tytułu podatku od środków transportowych.

  Wpłaty podatku od środków transportowych można dokonywać na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/10
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/10