Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
NA008

sekap
Nazwa sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej


W związku z zagrożeniem epidemicznym wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać do tut. urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl, platformy ePUAP, SEKAP lub za pośrednictwem poczty.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2176);
 • Zarządzenie nr 1787/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Częstochowy (ze zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej - F-NA0081 (wniosek nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru) word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak (jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Urząd Miasta ponosi dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub przetworzenia informacji, wnioskodawca jest informowany w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o konieczności wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom; udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on zmiany wniosku co do sposobu lub formy udostępnienia, albo wycofa wniosek; wysokość opłaty naliczana jest każdorazowo przez Wydział Nadzoru i Administracji)

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku braku możliwości udzielenia informacji w powyższym terminie zostanie wyznaczony inny termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@czestochowa.um.gov.pl ,
  tel. centrala 34 37-07-100

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna
 • za udostępnienie informacji publicznej odpowiedzialne są jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Częstochowy właściwe merytorycznie do udzielenia wskazanej we wniosku informacji (tel. centrala 34 37 07 100), e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

X. Tryb odwoławczy
 • Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
  W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku jednostka organizacyjna prowadząca sprawę powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanych w powiadomieniu postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje upoważniony kierownik jednostki właściwej merytorycznie. W wypadku odmowy stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z następującymi wyjątkami:
  - odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni;
  - uzasadnienie decyzji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobro wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

  Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miasta Częstochowy może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
  - żądana informacja nie jest informacją publiczną;
  - Urząd Miasta Częstochowy nie dysponuje żądaną informacją;
  - istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2008/05/28
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/10
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/10