Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
NA003

sekap
Nazwa sprawy:

Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców


W związku z zagrożeniem epidemicznym skargi i wnioski można składać do tut. urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP lub za pośrednictwem poczty.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
 • Zarządzenie Nr 2298.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (ze zmianami)
 • Zarządzenie nr k.12.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy;
 • Zarządzenie nr k.2.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie określenia podziału zadań między Prezydentem Miasta Częstochowy, Zastępcami Prezydenta Miasta, Dyrektorem Generalnym Urzędu, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta ze zmianami (z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane wnioski
 • skargi i wnioski składane ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Częstochowy wnosi się na formularzu - F-NA0031 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, - skargi i wnioski na piśmie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 3; ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub przesłać na adres urzędu (Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa);
  - skargi i wnioski składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (PeUP SEKAP, ePUAP);
  - skargi i wnioski składane ustnie do protokołu są przyjmowane na stanowisku nr 1 i 2 (grupa A) Biura Obsługi Interesanta (ul. Śląska 11/13, parter) oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy lub upoważnionych pracowników.
  tel.: 34 37-07-221;

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • - skargi na działanie Prezydenta Miasta Częstochowy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych należy kierować do Rady Miasta Częstochowy;
  - Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszcza możliwości składania skarg i wniosków drogą telefoniczną;
  - obieg dokumentacji w urzędzie reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 ze sprost.)

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09