Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN018
Nazwa sprawy:

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 2040);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735).

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - F-MN0181 word pdf**
 • zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia oraz udzielenie 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia - F-MN0182 word pdf**
 • wniosek o udzielenie 60% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - F-MN0183 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł na rachunek bankowy gminy: nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020;
  - dowód uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł na rachunek bankowy gminy: nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020 – w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej);
  - dokumenty potwierdzające zamiar dokonania czynności prawnej albo ustanowienia odrębnej własności lokalu w przypadku, jeżeli wnioskodawca oczekuje wydania zaświadczenia w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.


IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • - opłata skarbowa w wysokości 50 zł (dotyczy wniosku o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości);

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • w terminie 30 dni/4 miesiące

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5,
  Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój numer 211 ul. Jerzego Waszyngtona 5


VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2019/01/07
data ostatniej aktualizacji: 2021/04/23
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/04/23