Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN017
Nazwa sprawy:

Ustalenie i wypłata odszkodowańI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1363);
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane wnioski
 • oświadczenie o wydaniu nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej - F-MN0171 word pdf**
 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - F-MN0172 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • przedłożenie dokumentów własnościowych, gdy nie jest założona księga wieczysta

IV. Dokumenty do wglądu
 • pełnomocnictwo, dowód osobisty

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1474 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z póniejszymi zmianami)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokoje: 206, 207, 308
  tel.: 34 37-07-744, 34 37-07-808, 34 37-07-707

  Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu pokój 3, ul. Śląska 11/13 lub w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211, ul. Jerzego Waszyngtona 5.
  Pracownicy: Małgorzata Cielas, Sylwia Siedlanowska, Bartosz Kazimierski

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032-Katowice, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jednocześnie brak jest możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2018/04/17
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/01
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/01