Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN015

sekap
Nazwa sprawy:

Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystegoI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - F-MN0151 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • Do wniosku należy dołączyć :
  - przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę/Pracodawców /w przypadku kilku miejsc pracy/ lub Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiada innych źródeł dochodu.
  - przez emerytów i rencistów: druk PIT-40A za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek wydany przez ZUS. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiada innych źródeł dochodu.
  - w przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy.
  - studenci powinni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.
  - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki dzieci w szkole ponadgimnazjalnej.

IV. Dokumenty do wglądu
 • oryginały przedłożonych kopii.

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 2 miesiące (z możliwością przedłużenia)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Waszyngtona 5, pokój 316
  , tel.: 34 37-07-816

  Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211 ul. Waszyngtona 5.


  tel.: 34 37-07-711

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Złożenie ww. wniosku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty rocznej do 31 marca danego roku, jeśli prawo użytkowania wieczystego nie uległo przekształceniu z mocy prawa w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 z późniejszymi zmianami), chyba że użytkownik wieczysty nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności danego roku, za który ma być udzielona bonifikata złoży wniosek o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej, zgodnie z art. 71 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  Z bonifikaty w opłatach rocznych w wysokości 50% mogą skorzystać osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomość gruntowa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
  Wniosek powinien być złożony przez osoby będące użytkownikami wieczystymi na dzień 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2009/03/10
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/30
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/30