Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN015

sekap
Nazwa sprawy:

Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystegoI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - F-MN0151 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • Do wniosku należy dołączyć :
  - przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiada innych źródeł dochodu;
  - przez emerytów i rencistów: druk PIT-40A za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek wydany przez ZUS. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiada innych źródeł dochodu.
  - w przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy.
  - studenci powinni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.
  - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki dzieci w szkole ponadgimnazjalnej.

IV. Dokumenty do wglądu
 • oryginały przedłożonych kopii.

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 2 miesiące (z możliwością przedłużenia)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 316
  , tel.: 34 37-07-816, sekretariat: 34 37-07-711

  Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211 ul. Jerzego Waszyngtona 5.


  tel.: 34 37-07-711

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Złożenie ww. wniosku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty rocznej do 31 marca danego roku, jeśli prawo użytkowania wieczystego nie uległo przekształceniu z mocy prawa w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, chyba że użytkownik wieczysty nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności danego roku, za który ma być udzielona bonifikata złoży wniosek o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej, zgodnie z art. 71 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  Z bonifikaty w opłatach rocznych w wysokości 50% mogą skorzystać osoby fizyczne gospodarujące na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2009/03/10
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/01
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/01