Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN014

sekap
Nazwa sprawy:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1314)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Zarządzenie nr 44/14 Wojewody Śląskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski, w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości sprzedawanej.
 • Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 388/15 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - F-MN0141 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca(y) jest (są) następcą(ami) prawnym(mi) użytkownika(ów) wieczystego(ych),
  - kserokopia aktu notarialnego dot. nabycia użytkowania wieczystego.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* - 10 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc od doręczenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego dot. wyceny nieruchomości

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokoje: 311
  34 37-07-811
  Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu pokój 3, ul. Śląska 11/13 lub w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211, ul. Jerzego Waszyngtona 5.
  Pracownik: Referat Opłat

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (grunty gminy)
  Do Wojewody Śląskiego (grunty Skarbu Państwa)

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2006/01/16
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/30
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/30