Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN010

sekap
Nazwa sprawy:

Pozwolenia na wejście w teren z wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznejI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
 • Zarządzenie nr 1280.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości miasta Częstochowy w celu wykonania urządzeń infrastruktury technicznej
 • Zarządzenie nr 1288.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa w celu wykonania urządzeń infrastruktury technicznej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wejście w teren - F-MN0101 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • mapa zasadnicza z nakładką mapy ewidencyjnej z naniesionym zakresem inwestycji

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • uzależniony od specyfiki konkretnej sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 216
  tel.: 34 37-07-717
  Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu pokój 3, ul. Śląska 11/13 lub w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211, ul. Jerzego Waszyngtona 5.
  Pracownik: Joanna Sztajner

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • -Proszę o wpisanie do wniosku powierzchni zajętego terenu w pełnych metrach kwadratowych oraz przewidywany czas trwania inwestycji od -do w tym określenie ilości dni faktycznie zajętego terenu
  - Z tytułu czasowego korzystania z nieruchomości wskazanej we wniosku, na czas określony we wniosku, Inwestor zobowiązany jest do wniesienia opłaty ustalonej zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1280.2020, 1288.2020.
  - Wniesienie opłaty nastąpi na konto wskazane w umowie (pozwoleniu).
  - Zgoda na wejście w teren wydawana jest w formie umowy z Inwestorem dotyczącej ustalenia warunków na czasowe zajęcie części nieruchomości wskazanej we wniosku.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/18
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/18