Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN001

sekap
Nazwa sprawy:

Nabywanie nieruchomości


I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 459 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 729.XLVIII.2017 z 22 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 85)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o nabycie przez Gminę nieruchomości - F-MN0011 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • odpis dokument własności w przypadku, gdy nie jest złożona księga wieczysta

IV. Dokumenty do wglądu
 • pełnomocnictwo, dowód osobisty

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • minimum 6 miesięcy od daty złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Waszyngtona 5, pokój 207
  tel.: 34 37-07-707

  Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu pokój 3, ul. Śląska 11/13 lub w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211, ul. Waszyngtona 5.
  Pracownicy: Dorota Sitek, Marzena Cichecka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zgodnie z art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina nabywa nieruchomości przeznaczone na cele publiczne określone w art. 6 w/w ustawy cele rozwojowe Gminy oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.

Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2018/04/17
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2018/04/17