Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
KP005

sekap
Nazwa sprawy:

Przyznawanie stypendiów artystycznych w dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, taniec, upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkamiI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194);
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy 498.XXXVI.2020 w spawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów;
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie powołania Komisji stypendialnych rozpatrujących wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i artystycznych - sporządzane każdorazowo;

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o przyznanie stypendium artystycznego - F-KP0051 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - informacje o dotychczasowym dorobku twórczym i artystycznym (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, wydane publikacje) potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń itp;
  - w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami;
  - opinia opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów;
  - kopia dyplomu lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki;

IV. Dokumenty do wglądu
 • materiał prezentujący dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi.

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • - wnioski przyjmowane są do 31 stycznia br.; uroczyste wręczanie stypendiów odbywa się w terminie podawanym do publicznej wiadomości;
  - o zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 14
  tel.: 34 37-07-460
  Pracownik: Joanna Góra

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09