Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
KP002

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie zezwoleń na artystyczno-rozrywkowe imprezy masowe w formie decyzji administracyjnych


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres kps@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2171)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - F-KP0021 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • Na 30 dni przed planowaną imprezą masową, organizator składa wniosek wraz z dokonaną opłatą skarbową w wysokości 82,00 zł. za wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej oraz następujące załączniki:
  1. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa zawierający:
  - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  - oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  - oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
  2. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie Informacje o:
  - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  3. Osoba wyznaczona na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
  4. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
  5. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
  6. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
  7. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym, na które wstęp jest odpłatny.
  8. Pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
  9. Informacja o zainstalowanych urządzeniach do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  Na 14 dni przed planowaną imprezą masową dołącza opinie:
  1. Właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji.
  2. Właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
  3. Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego).
  4. Państwowego inspektora sanitarnego.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* 82 zł za decyzję administracyjną

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni od dnia złożenia przez organizatora imprezy kompletu dokumentów potrzebnych do wydania decyzji. Wniosek należy złożyć na 30 dni przed imprezą; do 14 dni przed imprezą masową komplet dokumentów potrzebnych do wydania decyzji.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 13
  tel.: 34 37 07 466
  Pracownik: Hanna Bystra-Jędrecka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09