Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
GK021
Nazwa sprawy:

Nazewnictwo ulic, placów i innych obiektów miejskichI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr. 187, poz. 1330)
 • Zarządzenie nr 1019.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Obiektów Miejskich;
 • Zarządzenie nr 1154.2020 r. Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1019.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Obiektów Miejskich;
 • Zarządzenie nr 1535.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i procedur nadawania nazw ulicom, placom i parkom oraz w przypadku zmiany lub zniesienia nazw obiektów miejskich położonym na terenie miasta Częstochowy.

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o nadanie nazwy ulicy, placowi i innemu obiektowi miejskiemu - F-GK0211 word pdf**
 • zgoda na nadanie nazwy drodze wewnętrznej - GK0212 (Pisemna zgoda wszystkich właścicieli obiektu jest wymagana w przypadku, gdy wniosek o nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych). word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 1. Uchwała o nadaniu nazwy podejmowana jest przez Radę Miasta Częstochowy w terminach wynikających z harmonogramu pracy rady miasta oraz przepisów prawa.
  2. Uchwała w sprawie nadania nazwy podjęta przez Radę Miasta Częstochowy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikowana na stronie internetowej urzędu.
  3. Uchwała w sprawie nadania nazwy podjęta przez Radę Miasta Częstochowy na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 10
  tel.: 34 37 07 193

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2019/11/14
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/10
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/10