Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
GK013

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie wyrysów


W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów, wnioski o wydanie wyrysów z mapy ewidencyjnej, mogą być składane do Wydziału Geodezji i Kartografii za pośrednictwem:
1. operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
2. elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu https://epuap.gov.pl dla osób posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
UWAGA! W katalogu spraw należy wybrać: Sprawy ogólne - Pisma do urzędu - Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Jako organ prowadzący sprawę należy wybrać Gminę Miasto Częstochowa. Wypełniony formularz EGiB należy dołączyć jako załącznik do pisma ogólnego.
3. ogólnego punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Częstochowy w budynku przy ul. Waszyngtona 5 w godzinach 8:00-15:00
4. punktu obsługi interesantów Wydziału Geodezji i Kartografii - okienko nr 1 w budynku przy ul. Waszyngtona 5 w godzinach 12:00-13:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty tel. (0-34) 37-07-802.

Wnioski realizowane są w kolejności zgłoszeń, z zachowaniem terminów wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 393);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (formularz EGiB) - F-GK0131 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • Wysokość opłaty za sporządzenie wypisów jest ustalana przez organ po złożeniu wniosku a wnioskodawcy przekazywany jest Dokument Obliczenia Opłaty, zawierający ustaloną kwotę oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

  Wpłat można dokonywać przy pomocy karty płatniczej w punkcie obsługi terminala mieszczącym się na I piętrze budynku przy ul. Jerzego Waszyngtona 5.

  UWAGA! Opłata za wypisy nie jest opłatą skarbową!


 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 300
  tel.: 34 37-07-802

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09