Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
GK005

sekap
Nazwa sprawy:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenuI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu - F-GK0051 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - projekt (propozycja) usytuowania projektowanej sieci;
  - warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
  - orientacja lokalizacji projektu;
  - wersja elektroniczna projektu (np. DWG, DGN) lub współrzędne (plik TXT)

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • Opłaty zgodnie z załącznikiem "Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty" do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  Wpłaty inne niż skarbowa winny być dokonywane na konto Urzędu Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) nr r-ku 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003.
  Opłat można dokonywać przy pomocy karty płatniczej w punkcie obsługi terminala mieszczącym się na I piętrze budynku przy ul. Jerzego Waszyngtona 5

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 14 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Jerzego Waszyngtona 5, pokój 403B
  tel.: 34 37-07-191

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09