Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
GK002

sekap
Nazwa sprawy:

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnychI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych - F-GK0021 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • wyniki zgłoszonej pracy geodezyjnej (operat techniczny)

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Zgodnie z art. 12 b, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych dokonywana jest niezwłocznie – nie później niż w terminie:
  - 7 dni roboczych dla obszaru objętego zgłoszeniem do 1ha,
  - 10 dni roboczych dla obszaru objętego zgłoszeniem od 1ha do 10 ha,
  - 20 dni roboczych dla obszaru objętego zgłoszeniem powyżej 10 ha.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 401
  tel.: 34 37-07-851

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • - złożenie uwag do negatywnego protokołu weryfikacji w terminie 14 dni od jego otrzymania,
  - odwołanie od decyzji wydanej przez organ (w przypadku, gdy nie zostaną uwzględnione uwagi, o których mowa wyżej) do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09