Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
GK001

sekap
Nazwa sprawy:

Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości


W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów, wnioski mogą być składane do Wydziału Geodezji i Kartografii za pośrednictwem:
1. operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
2. elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu https://epuap.gov.pl dla osób posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
Wnioski realizowane są w kolejności zgłoszeń, z zachowaniem terminów wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o podział nieruchomości - F-GK0011 word pdf**
 • informacja o składanych dokumentach - F-GK0012 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • wniosek o podział nieruchomości:
  - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  - wstępny projekt podziału na kopii mapy zasadniczej ( 3 egz. );


  informacja o składanych dokumentach:
  - mapa z projektem podziału,
  - protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  - wykaz zmian gruntowych,
  - wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej ( lub akcie notarialnym, akcie własności ziemi, postanowieniu).

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 320
  tel.: 34 37-07-820

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/01
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/01