Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
FK021

sekap
Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych od osób prawnych

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz 849 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1731);
 • Uchwała nr 812/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013, poz. 7845)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • druk deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) - F-FK0211 pdf**
 • załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) - F-FK0212 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę skarbową* w wysokości 5 zł za każdą stronę.

VI. Termin załatwienia sprawy
 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 202
  tel.: 34 37-07-402

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Parter, hol, stanowisko nr 10 (grupa E) w Biurze Obsługi Interesanta ul. Ślaska 11/13
  tel.: 034 37 07 219, 034 37 07 218 :
  1. Wydawanie formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych.
  2. Udzielanie informacji o zaległościach z tytułu podatku od środków transportowych.

  Wpłaty podatku od środków transportowych można dokonywać na konto: ING Bank Ślaski nr : 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2014/07/25
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2014/07/25