Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
FK010

sekap
Wydawanie numerów ewidencyjnych dla posiadaczy psów

I. Podstawa Prawna
 • Uchwała Nr 7.IV.2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Sla 2014, poz. 6516);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz 849 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • Należy zgłosić się osobiście.

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód wpłaty lub dokument uprawniający do skorzystania ze zwolnienia ustawowego lub wprowadzonego uchwałą Rady Miasta Częstochowy

V. Opłaty
 • Opłaty w wysokości 69 zł można dokonać w formie bezgotówkowej bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy - ING BANK ŚLĄSKI S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w następujących oddziałach:
  - Śląska 11/13 (budynek Urzędu Miasta),
  - Aleja Najświętszej Maryi Panny 34,
  - Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38,
  - Aleja 11 Listopada 7a,
  - Joselewicza 1,
  - Kiedrzyńska 134,
  - Dekabrystów 41
  oraz za pomocą karty płatniczej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul.Śląska 11/13 stanowisko nr 9 (grupa E)
  lub za pośrednictwem innych banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf.

  lub za pośrednictwem innych banków bądź Poczty według obowiązujących cenników oraz taryf.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę skarbową* w wysokości 5 zł za każdą stronę.

VI. Termin załatwienia sprawy
 • bez zbędnej zwłoki

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, stanowisko nr 9 (grupa E)
  tel.: 34 37-07-218, 34 37-07-219

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • - Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
  - członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  - osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  - osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  - podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
  - Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się z opodatkowania psa, przyjętego w 2014 roku ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy udokumentować, zaświadczeniem wydanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2015/01/20
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2015/01/20