Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
FK005

sekap
Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1628);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 9.IV.2014 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014r., poz. 6518)
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 224/XVI/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 317, poz. 5508)

II. Wymagane wnioski
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości - F-FK0051 word pdf**
 • dane o nieruchomościach - F-FK0052 word pdf**
 • dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - F-FK0053 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • kserokopia aktu notarialnego

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę skarbową* w wysokości 5 zł za każdą stronę.

VI. Termin załatwienia sprawy
 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, parter, hol, Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 9 (grupa E),

  tel.: 34 37 07 219

  - Udzielanie wyjaśnień w zakresie sporządzania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
  - Wydawanie formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

  Szczegółowy wykaz numerów pokoi i telefonów do osób załatwiających poszczególne sprawy zgodnie z podziałem na rejony ( wg ulic oraz rodzaju sprawy) w dziale XII. Uwagi

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi

* Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej w formie bezgotówkowej bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy - ING BANK ŚLĄSKI S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w następujących oddziałach:
- Śląska 11/13 (budynek Urzędu Miasta),
- Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38,
- Aleja 11 Listopada 7a,
- Joselewicza 1,
- Kiedrzyńska 134,
- Dekabrystów 41,

oraz za pomocą karty płatniczej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, stanowisko nr 10 (grupa E).

U inkasentów opłaty skarbowej w następujących punktach:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7,
- Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21,
- Kiosk Ruchu S.A. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13;
- ''Sad'' Spółka z o.o. w budynku przy ul. Legionów 59;
- Firma Usługowa ''Jar'' w budynku Urzędu Celnego i Oddziału Celnego;
- Księgarnia ''Prawosfera'' Agnieszka Kaczmarzyk w budynku Sądu przy ul. Dąbrowskiego 23/35;
- ''Abakus'' s.c. w budynku przy ul. Legionów 90/100;
- Firma Handlowo-Gastronomiczna Barbara Maziarz w budynku Urzędu MIasta przy ul. Waszyngtona 5


lub za pośrednictwem innych banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2015/01/20
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2015/01/20