Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
FER006

sekap
Nazwa sprawy:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wypełniony prawidłowo wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP lub SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami wydziału (nr tel. poniżej). W celu ułatwienia z Państwem kontaktu proszę o podawanie na wniosku danych do szybkiego kontaktu (numer telefonu, adres mailowy). Preferowana forma płatności - przelew bankowy.

Możliwe jest również umówienie wizyty w urzędzie po wcześniejszym jej telefonicznym uzgodnieniu. Wizytę można umówić pod numerami telefonów: 34/3707787, 34/370769, 34/370768, 34/370767.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 919 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - F-FER0061 word pdf**
 • oświadczenie - F-FER0062 word pdf**
 • wykaz pojazdów samochodowych - F-FER0064 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • wymagane załączniki zostały opisane we wniosku

IV. Dokumenty do wglądu
 • 1. Dokument uprawniający do kierowania pojazdem.
  2. Ważne badania lekarskie i psychologiczne.
  3. Dowód rejestracyjny pojazdu.

V. Opłaty
 • Opłaty dotyczące sprawy znajdują się we wniosku.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 123

  Pracownicy:
  Barbara Mucha - 34 37-07-769,
  Magdalena Wieczorek - 34 37-07-787,
  Halina Wolińska - 34 37-07-768,
  Jarosław Jeziorowski - 34 37-07-767

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/17
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/17