Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
FER002

sekap
Nazwa sprawy:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wypełniony prawidłowo wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie dokumentów poświadczone notarialnie) można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP lub SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami wydziału (nr tel. poniżej). W celu ułatwienia z Państwem kontaktu proszę o podawanie na wniosku danych do szybkiego kontaktu (numer telefonu, adres mailowy). Preferowana forma płatności za zezwolenia alkoholowe - przelew bankowy.

Możliwe jest również umówienie wizyty w urzędzie po wcześniejszym jej telefonicznym uzgodnieniu. Wizytę można umówić pod numerami telefonów: 34/3707797, 34/3707798.

Sposoby złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:

- bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 (pomieszczenie po dawnym kiosku, wejście główne do budynku - drzwi po lewej stronie);
- wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13 (o terminowości decyduje data stempla pocztowego);
- istnieje również możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną (bez konieczności składania wizyty w urzędzie lub wysyłania oświadczenia pocztą) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub platformy SEKAP. W takim przypadku wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub tzw. profilu zaufanego.

W celu obliczenia wysokości należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń można skorzystać z kalkulatora znajdującego się tutaj:https://kalkulator.czestochowa.um.gov.pl:8182/.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1119);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr 806.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2018 r., poz. 4166);
 • Uchwała Nr 783.LIV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Częstochowy (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2018 r., poz. 3100);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie jednorazowego(ych) zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*, w miejscu sprzedaży* w czasie imprezy - F-FER0021 word pdf**
 • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - F-FER0022 word pdf**
 • wniosek o wydanie zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*, w miejscu sprzedaży* - F-FER0023 word pdf**
 • wniosek o wydanie zezwolenia(ń) na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia: 1. poza miejscem sprzedaży, 2. w miejscu sprzedaży - F-FER0024 word pdf**
 • załącznik nr … do wniosku o wydanie zezwolenia(ń) na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych - F-FER0025 word pdf**
 • Uwaga: wnioski (w tym oświadczenie o wartości sprzedaży) można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie tylko i wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap i SEKAP. Wnioski elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wysłanie wniosku z wykorzystaniem poczty mailowej nie stanowi złożenia wniosku w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagane załączniki
 • 1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  2) zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  3) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021),
  4) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jeśli jest ustanowiony pełnomocnik, prokurent).

  Uwaga: w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu jest wpis w księgach wieczystych, stosowny dokument można uzyskać w sądzie rejonowym lub zamówić elektronicznie do samodzielnego wydruku na stronie: .https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1

IV. Dokumenty do wglądu
 • - oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  - oryginał decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021).

V. Opłaty
 • W celu obliczenia wysokości należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń można skorzystać z kalkulatora znajdującego się tutaj https://kalkulator.czestochowa.um.gov.pl:8182/. Przed skorzystaniem z kalkulatora proszę zapoznać się z instrukcją jego obsługi, której treść znajduje się poniżej.

  Instrukcja obsługi kalkulatora opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  1. Zaznacz rodzaj zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
  kategoria A - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
  kategoria B - powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  kategoria C - powyżej 18 % zawartości alkoholu.
  2. Wprowadź wartość sprzedaży (brutto) napojów alkoholowych (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) za rok poprzedni dla wybranych kategorii, bez zaokrąglania. Grosze oddziel kropką lub przecinkiem. Nie wpisuj spacji, waluty, ani innych znaków alfabetycznych.
  3. Jeśli termin ważności zezwolenia kończy się w bieżącym roku, wprowadź datę końcową ważności zezwolenia. Nie zmieniaj dat, jeśli termin ważności zezwoleń jest dłuższy niż bieżący rok.
  4. Po kliknięciu w przycisk „Oblicz” zobaczysz wynik dla wybranych kategorii zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres ich ważności w bieżącym roku.
  5. Jeżeli zezwolenia kończą się w bieżącym roku, należną opłatę musisz wnieść w całości (bez możliwości podziału na raty) przed upływem 31 stycznia.
  6. Jeżeli posiadasz zezwolenia w różnych punktach sprzedaży lub z różnymi datami ważności, musisz wykonać obliczenia dla każdego z nich odrębnie.
  7. Opłatę należy wpłacać na konto: Urząd Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) r-k 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, podając w tytule wpłaty numery zezwoleń i numer raty (np. "rata 1 za rok 2021" lub "całość za rok 2021").
  8. Nie zapomnij o wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w urzędzie do 31 stycznia, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Druk oświadczenia znajdziesz na stronie: http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=FER002

  Opłata wynikająca z art. 11(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości... :
  1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4(1) ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
  2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
  3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
  4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
  5. Opłatę o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
  7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
  8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
  9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
  10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18(1) oraz 18(4) nie podlegają opłacie skarbowej.

  Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 122

  Pracownicy:
  Jolanta Matuszewska - 34 37-07-797,
  Małgorzata Lipska, Anna Łuczka - 34 37-07-798

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • opłatę należy wpłacać na konto: Urząd Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) r-k 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/01/04
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/01/04