Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
FER001

sekap
Nazwa sprawy:

Przyjmowanie wniosków w formie papierowej i przekazywanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)


W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na chwilę obecną istnieje możliwość złożenia wniosku CEIDG przez Internet na stronie www.firma.gov.pl przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go uzyskać przez internet - www.pz.gov.pl, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Istnieje również możliwość przesłania wniosku CEIDG korzystając z usług operatora pocztowego. Pamiętaj Przedsiębiorco, że Twój podpis na wniosku CEIDG musi być uwierzytelniony przez notariusza. Przedsiebiorco, jeżeli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku CEIDG skorzystaj z pomocy pod nr telefonów: 34/3707215, 34/3707785, 34/3707783.

Zachęcam do skorzystania ze strony internetowej www.firma.gov.pl.

Możliwe jest również umówienie wizyty w urzędzie po wcześniejszym jej telefonicznym uzgodnieniu. Wizytę można umówić pod numerami telefonów: 34/3707215, 34/3707783, 34/3707784, 34/3707785, 34/3707786

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 2296);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 162);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 994);
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz.170).

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - załącznik CEIDG-1 - F-FER0011 pdf**
 • instrukcja wypełniania wniosku pdf**
 • pełnomocnictwo - F-FER0018 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)

V. Opłaty
 • Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

  W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Wpisy do CEIDG - najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, sala nr 111 - grupa D - Przyjmowanie wniosków CEIDG, stanowisko nr D1, D2, D3, D4, D5, D6
  tel.: 34-37-07-215, 34-37-07-783, 34-37-07-784, 34-37-07-785, 34-37-07-786.
  Pracownicy: Armando Ceballos Paz, Iwona Gawron, Bartosz Jędrasiak, Joanna Sioła, Andrzej Skóra, Aneta Wilfort-Sobczak

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zgłoszeń do CEIDG i innych organów dotyczących działalności wykonywanej indywidualnie (rejestracja, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie) dokonuje się za pośrednictwem CEIDG, a wszelkich zgłoszeń dotyczących działalności spółki cywilnej, spółka (wspólnicy/osoby reprezentujące) dokonuje samodzielnie - w pierwszej kolejności we właściwych urzędach (GUS i US), a następnie każdy z przedsiębiorców (wspólników) przekazuje zgłoszenie do CEIDG.

  Dane dotyczące pełnomocnictw pod linkiem: Pełnomocnictwa

  Informacja dla przedsiębiorców: : www.biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09