Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Ed021

sekap
Nazwa sprawy:

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów), w razie dodatkowych pytań telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres ed@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1082)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 743)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019r., poz. 391 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE L nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.);
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 2159)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - F-Ed0211 word pdf**
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - F-Ed0212 pdf**
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - F-Ed0213 word pdf**
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - F-Ed0214 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  - kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  - kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
  - kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (jeśli dotyczy),
  - kopie dokumentów potwierdzających skrócenie okresu nauki zawodu/przyuczenia do wykonywanej pracy – aneks(y) do umowy, świadectwo pracy (jeśli dotyczy),
  - kopie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu nauki zawodu/przyuczenia do wykonywanej pracy – aneks(y) do umowy (jeśli dotyczy).

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 339
  tel.: 34 37-07-539

  Dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy pokój nr 3, ul. Śląska 11/13 w godzinach pracy urzędu.
  Pracownik: Dariusz Koper

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

  Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2010/07/28
data ostatniej aktualizacji: 2020/05/28
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/05/28