Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Ed019

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o wpisie innych form wychowania przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów), w razie dodatkowych pytań telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres ed@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1082)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 584);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1520).

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkół/placówek niepublicznych - F-Ed0191 word pdf**
 • zgłoszenie placówki do ewidencji - F-Ed0192 word pdf**
 • zgłoszenie danych potrzebnych do wpisania szkoły/placówki oświatowej do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - F-Ed0193 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych (potwierdzona kserokopia dowodu osobistego - dla osób fizycznych; potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego istnienie - np. wyciąg z rejestru - stowarzyszenia, fundacji, przedsiębiorstwa państwowego, inne).

  2. Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy).

  3. Dokumenty potwierdzające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków osobom przebywającym na terenie obiektu :
  - opinia Komendy Rejonowej Straży Pożarnej,
  - opinia Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

  4. Projekt organizacji wychowania przedszkolnego dla zespołu/ punktu przedszkolnego w formie opisowej z podpisem osoby prowadzącej zespół/punkt przedszkolny(zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657 z późniejszymi zmianami).

  5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - wykształcenie (kierunek, specjalności, tytuł naukowy),
  - informacja o przygotowaniu pedagogicznym,
  - ukończona uczelnia,
  - przewidziane stanowisko.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 337
  tel.: 34 37-07-537

  Dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy pokój nr 3, ul. Śląska 11/13 w godzinach pracy urzędu.
  Pracownik: Aurelia Nadrowska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2009/05/28
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/09