Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Ed008
Nazwa sprawy:

Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego


I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - F-Ed0081 word pdf**
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku - F-Ed0082 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Poświadczone przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
  2. Poświadczona przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem.
  3. Poświadczona przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej za zgodność z oryginałem kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  4. Poświadczona przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej za zgodność z oryginałem kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
  -do 30 czerwca danego roku zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
  -do 31 października danego roku zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokoje: 302, 339
  tel.: 34 37-07-502, 34 37-07-547, 34 37-07-539, 34 37-07-546

  Dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy pokój nr 3, ul. Śląska 11/13 w godzinach pracy urzędu.
  Pracownicy: Ewa Jeziak, Agnieszka Banasik, Katarzyna Centkowska-Wydmuch, Agnieszka Pilawska-Błaut, Dariusz Koper

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • W przypadku zmiany nazwiska nauczyciel przedkłada do wglądu kopię dowodu osobistego, aktu zawarcia małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2018/10/16
data ostatniej aktualizacji: 2019/11/22
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2019/11/22