Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Ed002

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów), w razie dodatkowych pytań telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres ed@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1082)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek dotyczący wydawania decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy - F-Ed0021 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do 30 dni od daty złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 337
  tel.: 34 37-07-537

  Dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy pokój nr 3, ul. Śląska 11/13 w godzinach pracy urzędu.
  Pracownik: Aurelia Nadrowska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

  1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.
  2. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełnienie zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zm.) - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  3. Zaprzestanie działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
  4. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej.
  5. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa
  6. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 1 miesiąca od dni zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/09