Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Ed001

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów), w razie dodatkowych pytań telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres ed@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1082)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 584);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1591)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek dotyczący wpisu do ewidencji szkół/placówek niepublicznych- F-Ed0011 word pdf**
 • zgłoszenie do ewidencji szkół/placówek niepublicznych - F-Ed0012 word pdf**
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - F-Ed0013 word pdf**
 • zgłoszenie danych potrzebnych do wpisania szkoły/placówki oświatowej do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - F-Ed0014 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych (potwierdzona kserokopia dowodu osobistego - dla osób fizycznych; potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego istnienie - np. wyciąg z rejestru - stowarzyszenia, fundacji.

  2. Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (akt własności, umowa najmu - liczba pomieszczeń i okres użytkowania na cały cykl kształcenia, jeśli baza znajduje się w szkole publicznej, wymagane oświadczenie dyrektora szkoły publicznej, że wprowadzenie szkoły nie spowoduje wzrostu zmianowości i nie stanowi konkurencji, umowa dzierżawy).

  3. Dokumenty potwierdzające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków osobom przebywającym na terenie obiektu :
  - opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
  - opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

  4. Statut szkoły/ placówki - nadany i opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

  5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.


IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 337
  tel.: 34 37-07-537

  Dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy pokój nr 3, ul. Śląska 11/13 w godzinach pracy urzędu.
  Pracownik: Aurelia Nadrowska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/09