Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BIR002
Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi (placu , alei) w sposób szczególny


Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa bezpośrednia obsługa interesanta przez Biuro Inżyniera Ruchu została ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane po uprzednim przesłaniu ich pocztą na adres Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 784),
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2310),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie zezwolenia - F-BIR0021 word pdf**
 • oświadczenie - F-BIR0022 word pdf**
 • pełnomocnictwo - F-BIR0023 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • A) Regulamin Imprezy
  B) Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg imprezy
  C) Program Imprezy
  D) Uzgodniony plan zabezpieczenia
  E) Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
  F) Zaopiniowany projekt organizacji ruchu (jeśli jest wymagany)

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • opłata skarbowa 48 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Najpóźniej 7 dni od daty, wskazanej we wniosku, rozpoczęcia wykorzystania drogi w sposób szczególny

  W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca.

  W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  Podstawa prawna ustawa art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolty Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Wnioski składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13.

  Załatwienie sprawy ul. Legionów 52.,
  tel.: 34 37-07-777, 34 37-07-776, 34 37-07-752
  Pracownik: Mirosław Anioł

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • nie obowiązuje

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2018/04/04
data ostatniej aktualizacji: 2021/07/19
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/07/19