Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BIR001
Nazwa sprawy:

Zatwierdzanie organizacji ruchu


Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa bezpośrednia obsługa interesanta przez Biuro Inżyniera Ruchu została ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane po uprzednim przesłaniu ich pocztą na adres Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 784),
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2310),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu - F-BIR0011 word pdf**
 • zawiadomienie o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu - F-BIR0012 word pdf**
 • pełnomocnictwo - F-BIR0013 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • Projekt organizacji ruchu powinien zawierać :

  1. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:
  - lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  - parametry geometrii drogi;
  3. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  4. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  5. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  6. nazwisko i podpis projektanta.
  7. projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia w co najmniej w:
  - 2 egzemplarzach - dla organizacji czasowej,
  - 3 egzemplarzach - dla organizacji stałej,
  oraz w wersji elektronicznej pdf lub dwg, dołączony do dokumentacji na nośniku pamięci.
  8. do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
  - komendanta Policji – w przypadku organizacji ruchu na innej kategorii drogi niż gminnej lub w przypadku projektu uproszczonego; a także w przypadkach związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych oraz w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności.
  - zarządcy drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
  9. organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:
  - profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
  - danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
  - złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.

  W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca.

  W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  Podstawa prawna ustawa art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Wnioski składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13.

  Załatwienie sprawy ul. Legionów 52.,
  tel.: 34 37-07-777, 34 37-07-776, 34 37-07-752
  Pracownik: Mirosław Anioł

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • nie obowiązuje

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2018/04/04
data ostatniej aktualizacji: 2021/07/19
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/07/19