Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BIK005
Nazwa sprawy:

Zgłaszanie projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiegoI. Podstawa Prawna
 • Uchwała Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019, poz. 2310)
 • Uchwała Nr 141.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2019, poz. 3875)
 • Uchwała Nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2020, poz. 4763)
 • Zarządzenie Nr 1565.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 106.VIII 2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, z późniejszymi zmianami.

II. Wymagane wnioski
 • formularz projektu zadania do realizacji w budżecie obywatelskim Miasta Częstochowy - F-BIK0051 UWAGA: W 2021 r. składanie projektów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą platformy internetowej dostępnej na stronie: http://www.konsultacje.czestochowa.pl word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • W przypadku zadania zlokalizowanego na terenie znajdującym się w zarządzie, wymagane jest oświadczenie zarządcy obiektu, którego wzór określa określa Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1565.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 106.VIII 2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, z późn. zm.

  W przypadku złożenia projektu zadania przez osobę niepełnoletnią, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego tej osoby na złożenie przez nią projektu zadania do budżetu obywatelskiego, której wzór określa Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1565.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 106.VIII 2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, z późn. zm.

  W przypadku zadania dotyczącego wykupu działki, wymagane jest dołączenie oświadczenie właściciela/właścicieli działki o wyrażeniu zgody na sprzedaż, numeru działki oraz numeru księgi wieczystej.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Składanie projektów zadań od 24 maja do 14 czerwca 2021 r.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Składanie projektów zadań odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą platformy internetowej dostępnej na stronie: http://www.konsultacje.czestochowa.pl.

  Informacji udziela Referat Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej, ul. Focha 19/21, pokój 32, I piętro; tel. 34 370 74 98, 34 370 74 97.,


VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Każdej osobie składającej projekt zadania przysługuje odwołanie na piśmie od decyzji o jego negatywnej weryfikacji, które należy złożyć do dnia 1 września 2021 r. w punkcie kancelaryjnym urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do urzędu). O wynikach odwołania powiadamia się osobę składającą odwołanie w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Tereny, na których możliwa jest realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego oznaczone zostały na geoportalu mieszkańców w specjalnym profilu tematycznym „budżet obywatelski”, dostępnym po adresem: www.e.czestochowa.pl/bo

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2014/07/07
data ostatniej aktualizacji: 2021/05/21
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/05/21