Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BIK004
Nazwa sprawy:

Zlecanie zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnejI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 • Uchwała Nr 708/XXXVIII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 • Uchwała Nr 160.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 • Zarządzenie Nr 509.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie Regulaminu trybu realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - F-BIK0041 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę, oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania.

  2. Do wniosku złożonego przez organizacje pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezbędne jest złożenie kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

  3. Lista mieszkańców, popierających wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z upoważnieniem reprezentantów (do pobrania w Wymaganych wnioskach).


IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • nie dłuższy niż 30 dni od daty wpływu wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, pokój 3.
  tel.: 34 37-07-633

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2013/08/27
data ostatniej aktualizacji: 2019/09/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2019/09/11