Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BIK001
Nazwa sprawy:

Zlecanie zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy oraz w innych trybach przewidzianych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zworów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300)
 • Zarządzenie Nr 728.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania, rozliczania, monitoringu i kontroli dotacji z budżetu Gminy Miasta Częstochowy przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane wnioski
 • druk oferty realizacji zadania publicznego - F-BIK0011 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
  2. Ewentualnie inne załączniki określone ogłoszeniem konkursowym.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • termin składania ofert i ich rozpatrzenia określony jest w ogłoszeniu konkursowym

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ofertę należy wysłać w Elektronicznym Generatorze, a następnie złożyć:
  - w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, pok. 3
  - pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu).
  tel.: 34 37-07-480

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2012/06/06
data ostatniej aktualizacji: 2019/02/19
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2019/02/19