Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BGLK014
Nazwa sprawy:

Przyznanie ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu czynszu i świadczeń niezależnych od właściciela za najem lokali mieszkalnych w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności albo umorzenia


W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa brak jest możliwości załatwienia sprawy.

I. Podstawa Prawna
 • Uchwała Nr 647/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 81, poz. 1288 z 2010r. z późniejszymi zmianami);
 • Zarządzenie nr 2008.2017 z dnia 8 września 2017 r. Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu używania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej z późniejszymi zmianami

II. Wymagane wnioski
 • druk wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu czynszu i/lub opłat niezależnych od właściciela w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, lub umorzenia - F-BGLK0141 word pdf**
 • oświadczenie o sytuacji materialnej wnioskodawcy i osób wspólnie z nim zamieszkujących - word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - kserokopie właściwych deklaracji PIT za ostatni rok podatkowy lub inne dokumenty poświadczające dochody wnioskodawcy i osób wspólnie z nim zamieszkujących w roku poprzedzającym rok złożenie wniosku (oryginały do wglądu)
  i/lub pisemne oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodów w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przez wnioskodawcę i/lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące,
  - oświadczenie o sytuacji materialnej wnioskodawcy i osób wspólnie z nim zamieszkujących.

IV. Dokumenty do wglądu
 • - dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną, rodzinną i losową wnioskodawcy i osób wspólnie z nim zamieszkujących, mające wpływ na sposób rozpatrzenia wniosku.

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • od 1 do 2 miesięcy.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, miejsce złożenia wniosku - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko E,
  tel. 34-370-75-58
  Pracownik: Iwona Batorska-Pieńkowska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2017/05/29
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/16
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/16