Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BGLK012

sekap
Nazwa sprawy:

Pozwolenie na sprowadzenie i pochowanie trumny ze zwłokami/urny z prochami z zagranicyI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1947);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • druk na wydanie pozwolenia na sprowadzenie i pochowanie trumny ze zwłokami/urny z prochami - F-BGLK0121 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • akt zgonu lub dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 318
  tel.: 34 37-07-518
  Pracownik: Anna Urbańczyk

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • przed wydaniem zezwolenia na sprowadzenie i pochowanie trumny ze zwłokami/urny z prochami zza granicy wymagane jest uzyskanie opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok, albo szczątków ludzkich zza granicy w drodze postanowienia wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/16
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/16