Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BGLK011

sekap
Nazwa sprawy:

Zamiana lokalu mieszkalnego


W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa interesanci będą obsługiwani wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bglk@czestochowa.um.gov.pl lub info@czestochowa.um.gov.pl), Elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP oraz poczty tradycyjnej,



I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 611 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 575.XLII.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Częstochowa (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2701 z dnia 12 kwietnia 2021 r.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)
 • Zarządzenie nr 1084.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Częstochowy.
 • Zarządzenie nr 1529.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego - F-BGLK0111 word pdf**
 • deklaracja o wysokości dochodów - F-BGLK0112 word pdf**
 • oświadczenie o stanie majątkowym - F-BGLK0113 word pdf**
 • deklaracja przyjęcia lokalu mieszkalnego do wynajmu - F-BGLK00114 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  - w przypadku zamiany pomiędzy lokatorami mieszkań komunalnych a lokatorami innych zasobów – pisemna zgoda właściciela lokalu,
  - kserokopie decyzji ZUS/KRUS o przyznanym świadczeniu w przypadku emerytury, renty,
  - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • odpowiedź na wniosek udzielona jest w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 319

  miejsce złożenia wniosku -  Biuro Obsługi Interesanta , Stanowisko E
  tel.: 34 37-07-519
  Pracownik: Hieronim Kuczyński

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Pomocy w wyszukaniu kontrahenta do zamiany dobrowolnej udzieli Biuro Obsługi Interesanta ZGM TBS w Częstochowie Sp.z o.o.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/11