Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BGLK009

sekap
Nazwa sprawy:

Wynajem lokalu mieszkalnego


W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa interesanci będą obsługiwani wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bglk@czestochowa.um.gov.pl lub info@czestochowa.um.gov.pl), Elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP oraz poczty tradycyjnej,I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 611)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Nr 338.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3609 z dnia 30 czerwca 2016 r.)
 • Uchwała Nr 153.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 338.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 4651 z dnia 27 czerwca 2019 r.)
 • Zarządzenie nr 1084.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Częstochowy.
 • Zarządzenie nr 410.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późniejszymi zmianami

II. Wymagane wnioski
 • druk wniosku dot. wynajmu lokalu mieszkalnego - F-BGLK0091 word pdf**
 • aktualizacja wniosku o wynajem lokalu - F-BGLK0092 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  - postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej,
  - kserokopie decyzji ZUS/KRUS o przyznanym świadczeniu w przypadku emerytury, renty
  - kserokopia orzeczenia o stanie zdrowia członków gospodarstwa domowego

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • odpowiedź na wniosek udzielona jest w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 308

  miejsce złożenia wniosku -  Biuro Obsługi Interesanta , Stanowisko E
  tel.: 34 37-07-508
  Pracownicy: Iwona Biedroń, Paulina Rurajska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/08/24
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/08/24