Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BGLK005

sekap
Nazwa sprawy:

Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego


W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa interesanci będą obsługiwani wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bglk@czestochowa.um.gov.pl lub info@czestochowa.um.gov.pl), Elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP oraz poczty tradycyjnej,I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 611 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 575.XLII.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Częstochowa (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2701 z dnia 12 kwietnia 2021 r.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)
 • Zarządzenie nr 1084.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Częstochowy.
 • Zarządzenie nr 1678.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 8 lipca 2021 w sprawie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o regulację tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego - F-BGLK0051 pdf**
 • deklaracja o wysokości dochodów - F-BGLK0052 word pdf**
 • oświadczenie o stanie majątkowym - F-BGLK0053 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - tytuł prawny dotychczasowego najemcy (umowa najmu wraz ze skierowaniem lub decyzją);
  - wypowiedzenie lub wyrok eksmisyjny (wraz z umową dotychczasowego najemcy);
  - akt zgonu najemcy;
  - oświadczenie rodzeństwa wyrażające zgodę na regulację tytułu prawnego po śmierci bądź wyprowadzeniu się głównego najemcy (w przypadku wspólnego zamieszkiwania i zameldowania);
  - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z dotychczasowym najemcą (np. akt urodzenia, akt małżeństwa);
  - wyrok sądu orzekający rozwód wnioskodawcy;
  - kserokopie decyzji ZUS/KRUS o przyznanym świadczeniu w przypadku emerytury, renty.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 308

  miejsce złożenia wniosku -  Biuro Obsługi Interesanta , Stanowisko E
  tel.: 34 37-07-507
  Pracownik: Grażyna Schab

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/07/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/07/12