Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
AAB027

sekap
Nazwa sprawy:

Zgłoszenie budowyI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 304);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)
 • Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniając rodzaj inwestycji i jej lokalizację;

II. Wymagane wnioski
 • zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) - F-AAB0271 word pdf**
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - F-AAB0272 word pdf**
 • informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-4) - F-AAB0273 word pdf**
 • Zgodnie z art. 30 ust 4d i ust 4f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

III. Wymagane załączniki
 • - wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji liniowych wraz z 4 egzemplarzami projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami (art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane);
  - decyzja o warunkach zabudowy;
  - specjalistyczna opinia (art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane),
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji drogowych i sieci wodno-kanalizacyjnych

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • Opłata skarbowa* za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
  -budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:- za każdy -m2 pow. użytkowej - 1 zł - nie więcej niż - 539 zł;
  -budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł;
  -innego budynku - 48 zł;
  -studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł;
  -budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł;
  -sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105 zł;
  -sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi powyżej 1 km - 2143 zł;
  -innych budowli - 155 zł;
  -urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł;
  -na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego - 50% stawek ww. opłat.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, Parter - hol, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko C
  tel.: 34 37-07-208

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • W przypadku otrzymania decyzji o sprzeciwie odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • budownictwo mieszkaniowe zwolnione z opłat w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku, wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko nr C tel. 3707-208)

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/04/22
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/04/22