Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
AAB026

sekap
Nazwa sprawy:

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez wydanie decyzji: a) o lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) o warunkach zabudowy - dla obiektów kubaturowych i urządzeń infrastruktury technicznej, - dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, - dla zmiany zagospodarowania terenuI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 741 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami) zmieniona ustawą z dnia 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1086)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - F-AAB0261 word pdf**
 • uzupełnienie/zawieszenie/podjęcie postępowania - F-AAB0262 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - oryginał mapy zasadniczej do celów opiniodawczych (1 egzemplarz) mapa winna obejmować teren którego wniosek dotyczy oraz obszar o promieniu trzykrotnej szerokości frontu wnioskowanej do zagospodarowania nieruchomości – jednak nie mniej niż 50 m od jej granic),
  - kserokopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych (1 egzemplarz)
  z naniesioną granicą terenu objętego wnioskiem, lokalizacją projektowanego obiektu/ów oraz obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
  W przypadku obiektów usługowych lub produkcyjnych należy dodatkowo nanieść lokalizację parkingów, których ilość została określona w części opisowej wniosku,
  - warunki techniczne zasilania od odpowiednich jednostek (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, ul. Mirowska 24, Częstochowa, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. ul. Jaskrowska 14/44, Częstochowa, GSG Sp. z o.o. w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Częstochowie, ul. Legionów 79, Częstochowa, Miejski Zarząd Dróg i Transportu ul. Popiełuszki 4/6, Częstochowa, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Brzeźnicka 32/34, Częstochowa),
  - kserokopię z rejestrów sądowych w przypadku wystąpienia o decyzję osób prawnych (np. Sp.z.o.o.),
  - pełnomocnictwo pisemne - dla osoby fizycznej do reprezentowania inwestora

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • 598 zł opłaty skarbowej* od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  56 zł opłaty skarbowej* od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 2 miesiące (termin może ulec wydłużeniu zgodnie z art.36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, Parter - hol, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko C
  tel.: 34 37-07-208

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko nr B tel. 3707-208)

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/07/20
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/07/20