Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
AAB016
Nazwa sprawy:

Zgłoszenie budowy-wykonanie robót budowlanych - przydomowa oczyszczalnia ściekówI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami);
 • Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniając rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek zgłoszenia - przydomowa oczyszczalnia ścieków - F-AAB0161 word pdf**
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - F-AAB0162 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,
  projekt oczyszczalni sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej (zawierający w swej treści m.in.. niezbędne domiary projektowanej przedomowej oczyszczalni ścieków do istniejących i projektowanych elementów zagospodarowania, jak również domiary do granic działki) wraz z opisem robót budowlanych, odpowiednie szkice i rysunki określające budowę np. rzut, przekroje, szczegóły - 2 egzemplarze,
  Opis robót winien zawierać m.in. :
  określenie ilości ścieków na dobę dopływających do oczyszczalni, uzasadnienie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), stwierdzenie, iż zostały spełnione wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami), Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do tych ustaw, opinię Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego o braku możliwości przyłączenia obiektu(ów) do sieci kanalizacji sanitarnej, opinia hydrogeologiczna określająca możliwości przyłączenia obiektu(ów) do sieci kanalizacji sanitarnej, opinia hydrogeologiczna określająca warunki gruntu (w tym określenie poziomu wód gruntowych, przepuszczalności gruntu).

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, Parter - hol, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko C
  tel.: 34 37-07-208

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko nr C tel. 3707-208)

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej w formie bezgotówkowej bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy - ING BANK ŚLĄSKI S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w następujących oddziałach:
- Śląs

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/01
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/01