Uchwała Rady Miasta Częstochowy numer 771/LIX/02 z dnia 28/02/02 w sprawie zaciągnięcia kredytów preferencyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na finansowanie inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnych w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku) oraz na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014
z późniejszymi zmianami) – Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia zaciągnąć kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska S.A.
w wysokości 320 tysięcy zł na n/w zadania:

- 160.00,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł.) na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w ulicach: Przejazdowej, Festynowej
i Marynarskiej wraz z przepompownią ścieków w dzielnicy Bańbór – Gnaszyn
w Częstochowie”
- 160.00,00 zł. (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy zł.) na finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich II etap dz. Wyczerpy w Częstochowie”.

§ 2

Spłata kredytu będzie następować z dochodów budżetowych gminy z uwzględnieniem rat w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 3

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny Gminy Częstochowa inblanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Częstochowy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


zamknij