Uchwała Rady Miasta Częstochowy numer 96/X/2007 z dnia 23/04/07 w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu przy ul. Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1.
Stadionowi Miejskiemu zlokalizowanemu przy ul. Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie nadaje się imię „Arena Częstochowa”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)Piotr Kurpios

Za zgodność z oryginałem
(-) Tomasz Nowak
Naczelnik Biura Rady Miasta


zamknij