Uchwała Rady Miasta Częstochowy numer 96/XI/99 z dnia 31/05/99 w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób w gminnym transporcie zbiorowym, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996r.) w związku z art. 34 ust. 1 pkt. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 1995r. Nr 119 poz. 575 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się opłatę dodatkową w przypadku stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozowego osób (ważnego biletu) lub bagażu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego.

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
a) za przejazd bez ważnego biletu - jako 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego danego przewoźnika,
b) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności:
- za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat.
- za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,
- jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego danego przewoźnika.

3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony w ust. 2 pkt. 1 i 2 obniża się o 30 %.

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego danego przewoźnika.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Częstochowy.

§ 3
Treść niniejszej uchwały należy podać do publicznej wiadomości przez:
1. ogłoszenie w prasie lokalnej,
2. wywieszenie odpowiedniej informacji w środkach komunikacji miejskiej,
3. ogłoszenie na tablicy Urzędu Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.1999 r.


zamknij