Częstochowa, 13

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ DLA UZYSKANIA RENTY STRUKTURALNEJ


Program rent strukturalnych skierowany jest do rolników będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (lub będących własnością ich małżonka), którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego innemu rolnikowi lub instytucji albo następcy.


Renta strukturalna będzie przysługiwać rolnikowi, który:

 1. ukończył 55 lat,

 2. prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 5 lat,

 3. przekazał gospodarstwo rolne,

 4. zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej,

 5. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia rentowego,


Uprawniony do renty strukturalnej może, po przekazaniu gospodarstwa rolnego, prowadzić działalność rolniczą na gruntach własnych lub będących własnością małżonka, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem. Działalność rolnicza (w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej) prowadzona na pozostawionych gruntach, może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych i rodziny.


Gospodarstwo może być przekazane:

 1. na powiększenie gospodarstwa rolnego innego rolnika, młodszego od przekazującego, w sposób trwały lub w formie dzierżawy na okres co najmniej 10 lat,

 2. następcy, który nie ukończył 40 roku życia, w sposób trwały w całości; następca jest to osoba fizyczna rozpoczynająca działalność rolniczą na własny rachunek po raz pierwszy z chwilą przejęcia gospodarstwa rolnego od rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną,

 3. w sposób trwały na cele związane z ochrona środowiska oraz z przeznaczeniem do zalesienia,

 4. nieodpłatnie na Skarb Państwa – do Agencji Nieruchomości Rolnych,


Wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1. akt notarialny posiadanej ziemi,

 2. wypis z księgi wieczystej,

 3. aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków,

 4. nakaz płatniczy z Urzędu Gminy,

 5. zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu w płaceniu składek,


Kierownik Biura Powiatowego w ciągu 40 dni od otrzymania kompletnego wniosku o przyznanie renty strukturalnej wydaje postanowienie o spełnieniu warunków niezbędnych do uzyskania renty. Od dnia otrzymania tego postanowienia wnioskodawca powinien w ciągu 6 miesięcy przekazać gospodarstwo rolne lub zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

Rentę strukturalną wypłaca się co miesiąc, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, od miesiąca, w którym zostały spełnione wszystkie warunki wymagające do jej przyznania.