WSPÓLNOTA LOKALNA - CZĘSTOCHOWA

Herb Częstochowy

strona główna

o wystawie

wybrane eksponaty

księga protokołów Rady Miasta 1862 rok

kalendarium samorządu 1990-2003

symbole miasta

zaproszenie

KALENDARIUM

ważniejszych działań

samorządu miasta Częstochowy

w latach 1990-2002

 

                                                          

                                                            1990

 

 

       27 V 1990       -         Wybory do samorządów lokalnych  - I kadencja

                                          (Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca

                                          1990 r. i  ustawą z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do 

                                          rad gmin - w Częstochowie wybrano przy frekwencji  43,29%

                                          50    radnych w 8 okręgach  wyborczych. Kandydaci następujących ugrupowań  otrzymali mandaty:

                                          Komitet Obywatelski „Solidarność” – 45,

                                          Alternatywa 90’ – 2 mandaty,
                                          NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych – 1 mandat,
                                          Samorząd Mieszkańców  Dzielnicy
Mirów – 1 mandat,
                                          Grupa Mieszkańców
(okręg nr 3) - 1 mandat.
 

 

 

          5 VI 1990       -         Pierwsza  Sesja  Rady Miasta Częstochowy – wybór

                                          Przewodniczącego Rady Miasta-   został nim

                                          mgr inż. Jerzy Zając (CZKO).

 

    

       18 VI 1990       -         Wybór  Prezydenta Miasta – wybrany został

                                          dr inż. Tadeusz Wrona (CZKO).

 

 

     23 VII 1990       -         Podjęcie fundamentalnej uchwały Rady Miasta  rozpoczynającej

                                         proces prywatyzacji handlu w Częstochowie.

 

      

      5 VIII 1990       -         Podpisanie w Ratuszu Miejskim pierwszej umowy bliźniaczej

                                         z maryjnym miastem Lourdes (Francja).

   

 

      19 IX 1990       -         Powołanie , pierwszej w Polsce, Młodzieżowej Rady Miasta.

 

                                   -    Pobyt w Częstochowie  nadburmistrza niemieckiego

     miasta Pforzheim,  dr Joachima Beckera (nawiązanie

     współpracy).

 

       17 X 1990       -         Powstanie organizacji charytatywnej „Błękitna Gwiazda”

                                        w Częstochowie z inicjatywy przewodniczącej  takiej

                                        samej organizacji  w Lourdes – Marii Teresy Chaubon.

           

 

       2 XI 1990      -        Podpisanie  z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w

                                      Częstochowie  umowy o przekazaniu miastu części  zadań i

                                         kompetencji z Urzędu Rejonowego.

 

                                                                    1991

 

 

        16  I  1991      -        Podjęcie uchwały o przystąpieniu Częstochowy do Związku Miast Polskich.

                                        

 

    18-20 I 1991       -        Kongres Restytucyjny Związku Miast Polskich w Poznaniu.

                                         Częstochowa jest współzałożycielem ZMP, a  Prezydent

                                         Częstochowy zostaje wybrany sekretarzem  ZMP.

 

 

         II    1991        -        Przejęcie przez samorząd częstochowski Ochotniczych

                                         Straży Pożarnych  od  Komendy Rejonowej Straży Pożarnej

                                         w Częstochowie.

                                     

 

         2 IV  1991       -        Utworzenie Straży Miejskiej w Częstochowie.

 

 

         2 V  1991      -        Inauguracja I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

                                       

 

      10  V  1991      -         Uchwalenie Statutu Samorządu Mieszkańców  Miasta

                                         Częstochowy – utworzenie rad dzielnicowych jako

                                         jednostek pomocniczych Rady Miasta.

 

 

     10 V  1991      -         Wybór Teodora Harabasza na Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.

                                        

 

     27 V   1991       -         Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy –

                                         Nadanie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II  tytułu

                                         Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy

                                         (to pierwszy i jedyny w historii miasta nadany tytuł).

 

 

 

    21 VI   1991        -        Inauguracja I Światowego Kongresu Polonii Medycznej

                                         w Częstochowie.

 

 

 

 14-15 VIII 1991    -         VI Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca Św.

                                          Jana Pawła II,

 

  -    przekazanie Ojcu Św. aktu nadania tytułu Honorowego

                                         Obywatela Miasta  Częstochowy wraz z kluczami do bram

                                         miasta  przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego   Rady

                                         Miasta w obecności radnych,  w Sali Rycerskiej na  Jasnej

                                         Górze,

                            

                               -         wizyta  i   udział delegacji władz miast maryjnych (Loreto,

                                         Lourdes, Altötting) oraz Pforzheim   w uroczystościach

                                         związanych ze świętem młodzieży.

 

 

        5 XII 1991      -        Rada Miasta podejmuje uchwałę o przejęciu przez

                                         miasto szkół podstawowych.

 

 

        5 XII 1991      -        Utworzenie samorządowej instytucji kultury- Ośrodka

                                         Promocji Kultury  „Gaude Mater”.

 

 

                                                       1992

 

 

       25 II  1992      -         Powołanie Klubu Wójtów, Burmistrzów   i Prezydentów

                                         Województwa Częstochowskiego.

 

 

       17 III 1992      -        Udział Prezydenta Miasta Częstochowy i Przewodniczącego

                                         Sejmiku Samorządowego Województwa Częstochowskiego

                                         w obradach  Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych 

                                          (CLARE) przy Radzie Europy w Strasburgu.

 

   

       25 III 1992      -         Ustanowienie Częstochowy Metropolią  w ramach nowe-

                                          go podziału administracyjnego w Kościoła Katolickiego

                                          w Polsce.

 

 

      30 V  1992       -         Podpisanie umowy miast bliźniaczych między Częstochową

                                        a amerykańskim miastem  South Bend.

 

 

    11 VI  1992        -        „Porozumienie- Milion”  - podpisanie umowy o współpracy

                                          miast sąsiedzkich :  Częstochowy, Kielc, Radomia i Sos-

                                          nowca, w rok później przystąpił Piotrków Trybunalski.

                                          Efektem porozumienia była organizacja wspólnych wystaw

                                          gospodarczych.

 

 

     25 VI  1992      -         Rada Miasta Częstochowy podejmuje uchwałę w  sprawie

                                         herbu i chorągwi miasta Częstochowy

                                       Herbem miasta staje się godło w błękitnym polu przedstawiające

                                         fragment warownych murów  barwy białej z bramą oraz basztami.

                                         Na baszcie prawej złoty (żółty ) lew, a na lewej czarny kruk

                                         z bochenkiem chleba w dziobie zwrócone ku sobie.

                                         Chorągiew  Miasta Częstochowy stanowi prostokątny płat tkaniny

                                         w kolorach : w części górnej-białej(srebrnej), dolnej błękitnej

                                         z żółtym(złotym) pasem między nimi.

                                                                                                            (Ze Statutu  Miasta)    

 

       23 X  1992      -         Powołanie Komitetu  ds.  Rozwoju Częstochowy pod

                                         przewodnictwem  podsekretarza stanu w Ministerstwie

                                         Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  Bogusława

                                         Liberadzkiego.  Rozpoczęcie prac nad projektem planu

                                         rozbudowy  Częstochowy jako ośrodka pielgrzymkowo-

                                         turystycznego przy współpracy włoskiej firmy TEAM.

 

 

 

                                                         1993

 

 

 

       8  I   1993        -         Przyjęcie Częstochowy w poczet członków  grupy „Miasta

                                          i  Edukacja, w skład  której wchodzą m.in. Bolonia, Barcelona,

                                          Budapeszt, Amsterdam, Sankt Petersburg, Lyon,

                                          Sztokholm, Liverpool, Cambridge (grupa działa przy Radzie

                                          Europy).

 

 

     21 I  1993       -             Uruchomienie nowoczesnej centrali telefonicznej  -

                                          rozpoczęcie intensywnych prac nad  szybką telefonizacją

                                          miasta i regionu.

 

 

     29  IV 1993       -         Uchwała Rady Miasta Częstochowy  w sprawie przyjęcia

                                          kierunków rozwoju miasta zawartych w  programie

                                          społeczno-gospodarczym miasta  „Częstochowa  2000”.

 

 

    19  VI  1993        -        Uroczystość wręczenia  miastu Częstochowa

                                          Honorowej Flagi Rady Europy , która odbyła się na

                                          Placu Biegańskiego  przy udziale mieszkańców

                                          i zaproszonych dostojnych gości. Honorową Flagę

                                          przekazał  władzom  miasta  Beno Zierer – członek

                                          Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

                                          (Częstochowa była pierwszym miastem w Polsce i państwach

                                          Europy Środkowo-Wschodniej, któremu przyznano taką nagrodę).

 

 

    24  VI  1993       -         Częstochowa przystępuje do Związku Gmin Jurajskich.

 

 

    24  VI  1993       -         Rada Miasta ustanawia dzień 26 sierpnia – Święto Matki

                                         Boskiej Częstochowskiej  - Świętem Miasta Częstochowy.

 

 

     5  VII  1993       -        Zawarcie umowy między Zarządem Miasta Częstochowy

                                        a Zarządem Gminy  Poczesna w sprawie funkcjonowania

                                        wysypiska odpadów w Młynku- Sobuczynie

 

 

      8 VII  1993       -        Uchwała Rady Miasta w sprawie  ulg  związanych z rozpoczęciem

                                       działalności gospodarczej  na własny rachunek dla osób bezrobotnych i absolwentów.

                                      

 

     4 VIII 1993       -        Prezentacja Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II programu rozwoju Częstochowy w ramach współpracy

                                        z włoską firmą TEAM  w Castel Gandolfo (Włochy).

 

   19 XII  1993       -         Podpisanie porozumienia pomiędzy Wojewodą Częstochowskim

                                        Jerzym Gułą a Prezydentem Miasta  Tadeuszem Wroną 

                                         w sprawie przejęcia zadań  i usług publicznych przez

                                         samorząd częstochowski z administracji rządowej 

                                         w ramach  Programu Pilotażowego  reformy administracji

                                         publicznej.          

 

 

                                                       1994

 

 

        8  II  1994       -        W Częstochowie odbywa się pierwszy  Międzynarodowy

                                         Kongres Kardiologiczny  zorganizowany przez samorząd

                                         pod patronatem  ministra zdrowia i opieki  społecznej

                                         prof. Ryszarda J. Żochowskiego i ministra zdrowia

                                         Republiki  Francuskiej, mera Lourdes,  prof. Philippe 

                                         Douste Blazy.

 

 

        4 III  1994      -         Uroczyste obchody 100-lecia sportu częstochowskiego

                                         zorganizowane przez samorząd.

 

 

       10 III 1994      -         Powołanie, uchwałą Rady Miasta, pierwszego

                                         Częstochowie  Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego

                                         w dzielnicy Północ.

 

 

 15-24 IV 1994       -        Międzynarodowa Konferencja Oświatowa Rady Europy

                                         poświęcona decentralizacji  systemu edukacji.

                                         Organizatorem i gospodarzem konferencji był często-

                                         chowski  samorząd. W trakcie obrad przyjęto dokument

                                         Deklaracja z Częstochowy.

 

 

      22 IV 1994       -        Utworzenie Ośrodka Informacji Gospodarczej i Wspierania

                                        Przedsiębiorczości Lokalnej jako zakładu budżetowego miasta

                                        (Ośrodek  powstał dzięki Funduszowi PHARE i miał świadczyć

                                         nieodpłatne usługi  consultingowe dla początkujących właścicieli małych firm).                       

 

 

       27  V  1994      -         Odsłonięcie i poświęcenie  tablicy upamiętniającej  nadanie

                                         Honorowego Obywatelstwa Miasta Ojcu Św.  Janowi

                                         Pawłowi II  w budynku Urzędu Miasta.

 

 

      27  V  1994      -         Uroczysta Sesja Rady Miasta Częstochowy  kończąca

                                         pierwszą kadencję odrodzonego samorządu.

 

 

     10  VI  1994      -         Radny Miasta Częstochowy , Bogdan Jastrzębski , otrzymuje

                                        medal „Sprawiedliwy wśród  narodów świata” nadawany

                                        przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem

                                        Jerozolimie.

                                          

  17  VI    1994       -        Dzięki staraniom władz miasta w Częstochowie zostaje

                                        reaktywowane Archiwum Państwowe, któremu samorząd

                                        przekazał jeden z budynków po byłej „Cebie”.

 

 

     19 VI 1994        -         Wybory do samorządów lokalnych  - II kadencja

                                         (Zgodnie z  ustawami z dn. 8 marca19990 r.: o samorządzie terytorialnym

                                          i ordynacja wyborcza do rad gmin  w Częstochowie wybrano

                                          przy frekwencji  29,9% uprawnionych do głosowania , 50 radnych

                                          z następujących ugrupowań:
                                         Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - 18,

                                         Liga Miejska – 14,
                                         Wyborcza Koalicja Społeczno-Gospodarcza - 7

                                         Unia Wolności – 6,
                                         Unia Pracy – 1,
                                         Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – 1,
                                         Konfederacja Polski Niepodległej z Porozumieniem Centrum – 1,
                                         Porozumienie Przyjaciół Częstochowy – 1

                                         Komitet Wyborczy Wrzosowiak –Błeszno – 1.

 

 

      4 VII   1994       -        Wybór Przewodniczącego Rady Miasta II kadencji-

                                          została wybrana  inż. Ewa Janik  (SLD).

 

 

    -   Wybór Prezydenta Miasta  II kadencji. Ponownie został nim

        dr inż. Tadeusz Wrona.

 

 

     26  IX 1994       -         Seminarium  nt. „Współczesna  turystyka pielgrzymkowa”

                                          zorganizowane w ramach współpracy z miastem  Lourdes

                                          z udziałem polskich miast pielgrzymkowych,

                                          przedstawicieli  władz państwowych, samorządowych i

                                          kościelnych z Polski i Francji.

 

 

     27  X   1994       -        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu

                                         ogólnego  zagospodarowania przestrzennego miasta

                                         Częstochowy  - długo oczekiwanej przez mieszkańców ,

                                         dzięki której  ”uwolniono”  wiele  terenów   pod

                                         budownictwo mieszkaniowe ( m.in. Stradom, Lisiniec,

                                         Parkitka).

 

 

      14 XI 1994       -        Utworzenie przy WSP  Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

                                         dla  ludzi starszych, w którym można nie tylko poszerzyć

                                         wiedzę, ale także interesująco spędzić wolny czas

                                         i nawiązać wiele nowych kontaktów i  przyjaźni.

 

 

                                                           1995

 

 

     18  II   1995       -         Rozpoczęcie prac nad monografią historyczną

                                          Częstochowy. Powołanie Rady Programowo-Organizacyjnej

                                          pod  przewodnictwem  prof. Ryszarda Kołodziejczyka.

                                          Przedsięwzięcie w całości finansuje

                                          samorząd częstochowski.

 

 

    15  III  1995       -         Ogólnopolska Konferencja „Miasta dla Edukacji”

                                          w ramach  programu   „Miasta dla Rzeczypospolitej”

                                          z udziałem przedstawicieli 46 miast  pilotażowych.

 

 

 20-24 VI 1995       -         II Światowy Kongres Polonii Medycznej organizowany

                                          przy współudziale samorządu.

 

 

 21  VII   1995        -        Podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentem

                                         Miasta  a Dyrektorem Huty „Częstochowa” 

                                         o wzajemnej współpracy i współinwestowaniu

                                         w dzielnicach miasta.

 

 

    10   IX  1995      -         Uroczystość  wręczenia  miastu  Częstochowa

                                          Honorowej  Tablicy  Rady Europy za działania na rzecz

                                          integracji europejskiej i wzorową współpracę z samo-

                                          rządami miast europejskich. Tablicę wręczał członek

                                          honorowy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady

                                          Europy Camille Dimmer.

 

 

     21 IX 1995         -        Odwołanie z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta

                                          inż. Ewy Janik.

 

 

    14  X  1995         -        Odwołanie z funkcji Prezydenta Miasta  dr inż.

                                         Tadeusza Wrony.

 

 

     23 X 1995          -        Wybór  mgr Sławomira Glińskiego  na Przewodniczącego

                                         Rady Miasta.

                                        

 

 

       3 XI  1995       -        Wybór radnej  mgr Haliny Rozpondek  na Prezydenta

                                         Miasta.

 

 

       6 XI  1995      -         Samorząd częstochowski jest organizatorem

                                         Forum Ośrodków Kultu Religijnego z udziałem

                                         przedstawicieli  Kościoła i władz lokalnych

                                         z miejsc kultu religijnego w kraju i za granicą.

 

 

                                                            1996

 

 

        1  I   1996       -         Wchodzi  w życie ustawa z dnia 24 listopada 1995 r.

                                          o zmianie zakresu  działania niektórych miast oraz

                                          miejskich strefach usług publicznych, która dotyczyła

                                          46 największych miast w Polsce , w tym także

                                          Częstochowy

                                          (Ustawa była kontynuacją programu pilotażowego i przekazywała

                                           kolejne zadania  z administracji rządowej  wytypowanym 

                                           samorządom miejskim).

                                            

 

 

    17-20 I 1996       -        Udział delegacji władz miasta i województwa 

                                         w  I  Forum Ekonomicznym Wschód-Zachód

                                         w  Genewie celem nawiązania kontaktów  między

                                         regionami  europejskimi.

 

    3  VIII 1996        -        Wizyta przedstawicieli Rady i Zarządu Miasta 

                                         w Osimo (Włochy), gdzie miejscowi rolnicy wykonali

                                         wotum dożynkowe  w kształcie Jasnej Góry, pobłogosławione

                                         dwa dni później przez Ojca Św. Jana Pawła II

                                         i przewiezione do Częstochowy.

                                         Makieta została zaprezentowana  częstochowianom

                                         i pielgrzymom  podczas  Dożynek Jasnogórskich

                                         dniu 2 IX.

 

 

24-26 VIII 1996     -        Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny na

                                         Jasnej Górze pod przewodnictwem legata papieskiego

                                         kardynała  polskiego pochodzenia z Detroit (USA)  -

                                         Adama Maydy  z udziałem  przedstawicieli  kościoła

                                         katolickiego  z 26 krajów oraz przedstawicieli miast

                                         maryjnych.

 

 

    24 VIII 1996      -        Podpisanie porozumienia o współpracy  miast maryjnych:

                                        Altötting (Niemcy), Fatima (Portugalia), Loreto (Włochy),

                                        Lourdes (Francja) i Częstochową  przez burmistrzów

                                        miast w obecności  przedstawicieli duchowieństwa

                                        reprezentujących  poszczególne sanktuaria
                                        w częstochowskim  Ratuszu

                                        (Porozumienie miało na celu wspólne działania na rzecz rozwoju

                                        turystyki pielgrzymkowej a także jej promocji).

                                        Główne  formy realizacji  porozumienia to:

      -   wspólna prezentacja na targach turystyczno-pielgrzymkowych,

      -   wydanie informatora prezentującego miasta maryjne jako

           „perły Europy” – zrealizowano w 1998 r.

      -   opracowanie szlaku maryjnego  łączącego miasta
      -   współpraca społeczno- gospodarcza pomiędzy samorządami

                                            miast maryjnych.

 

 

       1  IX  1996       -         Wprowadzenie w szkołach podstawowych programu

                                          powszechnej nauki pływania dla klas II

                                          finansowanego przez samorząd.

 

 

      5  IX  1996       -         Porozumienie w sprawie dalszej telefonizacji miasta

                                          regionu z przedstawicielami Ministerstwa Łączności       

                                          Zarządem  Telekomunikacji Polskiej S.A.

 

 

 11-13 IX 1996       -        Polsko-Francuskie Forum Partnerstwa Regionalnego

                                         i Lokalnego  w Warszawie dotyczące współpracy miast

                                         polskich  i francuskich

                                       (Częstochowa  prezentowała na specjalnie przygotowanym stoisku

                                       swoją współpracę z Lourdes. Gośćmi naszej  ekspozycji byli

                                       Prezydenci : Rzeczpospolitej Polskiej- Aleksander Kwaśniewski

                                       i Republiki Francuskiej – Jaques Chirac).

 

  

      26 IX 1996       -         Przystąpienie Miasta Częstochowy do Fundacji na rzecz

                                         Gospodarki i Rozwoju Regionów Europy.

 

 

       14 X 1996       -         Powołanie Stowarzyszenia  Miast Autostrady Północ-Południe

                                        przez władze miast: Gdańska, Gdyni, Torunia, Łodzi, Gliwic  i Częstochowy.    

                                        

   21-22 X 1996      -         Międzynarodowa Konferencja nt. Specjalnych Stref

                                        Ekonomicznych w Poraju k/Częstochowy zorganizowa-

                                        na przez samorząd częstochowski   i Urząd Wojewódzki 

                                        Briana Duke'a –  sekretarza wykonawczego  Fundacji na

                                        rzecz Rozwoju Regionów Europy, ekspertów z Unii

                                        Europejskiej , specjalistów z Ministerstwa Przemysłu

                                        i Handlu .  Prezentowano zasady organizacji                                                                                                                   

                                        i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

                               

 

       9  XI  1996      -         Uroczystości otwarcia nowego dworca PKP  w Częstochowie

                                         z udziałem  Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

                                       

 

  13-15XI 1996       -        V Ogólnopolska Konferencja Samorządowych Ośrodków

                                        Pomocy Społecznej zorganizowana przez Miejski Ośrodek

                                        Pomocy Społecznej w Częstochowie.

                                        Omawiano rozwiązania dotyczące rehabilitacji dzieci

                                        niepełnosprawnych.

                              

    20 XI   1996       -        Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem „Studium

                                        transportowego dla miasta Częstochowy” finansowane

                                        środków funduszu PHARE.

 

 

                                                              1997

 

 

        31 I  1997      -         Podpisanie porozumienia o współpracy między władzami

                                         miast Białegostoku i Częstochowy.

 

 

         5 II 1997        -        Nawiązanie współpracy z węgierskim miastem

                                         Bekecśaba. Ustalono udział naszego  miasta    

                                         w Międzynarodowych Targach CŚABA-EXPO.

 

 

        10 II 1997       -        Otwarcie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnospraw-

                                         nemu i Jego Rodzinie

                                         (Celem działalności tej placówki jest przystosowanie dzieci

                                         niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu

                                         i  wszechstronna pomoc rodzinom tych dzieci).

 

      3-4 III 1997       -         Międzynarodowy Kongres  Pneumologii i Geriatrii 

                                          pod honorowym patronatem  prof. Jacka Żochowskiego –

                                          Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Kongres

                                         zorganizowany został przez częstochowski samorząd 

                                         ramach kilkuletniej współpracy z Lourdes, Altötting

                                         i Pforzheim.

 

 

      5 III  1997         -        Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP

                                          przyznany przez Prezydenta RP – pani  Marii Teresie

                                          Chaubon z Lourdes,  przewodniczącej charytatywnej

                                          organizacji „Błękitna Gwiazda”, przyjaciela miasta Częstochowy

                                          – za działalność na rzecz umacniania przyjaźni i współpracy między

                                          Polską a  Francją.

                             

 

       10 III 1997       -        Pierwsze spotkanie poświęcone  utworzeniu

                                         Uniwersytetu Częstochowskiego , w którym udział

                                         wzięli :rektorzy  częstochowskich szkół wyższych,

                                         parlamentarzyści ziemi  częstochowskiej, Wojewoda

                                         Częstochowski,  Prezydent  Miasta oraz dyrektorzy

                                         większych przedsiębiorstw regionu częstochowskiego.

                                         Wypracowano stanowisko  o podjęciu działań na rzecz

                                         utworzenia Uniwersytetu i przesłano do Ministra

                                         Edukacji.

 

 

     7-14 V 1997      -        Wizyta delegacji Rady i Zarządu Miasta Częstochowy

                                        w  Fatimie   na  uroczystościach  związanych z 80-tą

                                        rocznicą objawień fatimskich.

 

 

        13 V 1997       -        Podpisanie umowy o współpracy  bliźniaczej pomiędzy

                                         miastem  Częstochowa i Fatimą – gmina Ourem w

                                         Portugalii. Dotyczy ona  współpracy  między

                                         społecznościami obu miast  ze szczególnym

                                         uwzględnieniem wymiany młodzieżowej.

 

       4  VI  1997       -       Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał w

                                        Częstochowie  w trakcie pielgrzymki do Polski .

                                 

 

       15 VI 1997      -         Inauguracja I Festiwalu Wiolinistycznego
                                        im. Bolesława Hubermana pod   patronatem

                                        częstochowskiego samorządu.

 

 

 24-25 VI 1997      -         III Kongres Polonii Medycznej.

 

 

 7-15 VII 1997       -         Stan alarmu powodziowego w Częstochowie

                                         (Podobnie jak zachodnią Polskę , Częstochowę nawiedziła

                                         powódź o nieco mniej tragicznych rozmiarach- szczególnie

                                         ucierpiały  dzielnice  Stradom i Zawodzie).

                                 

 

 

   11-16 VIII

   23-26 VIII

       1997                -        Po raz pierwszy wyłączono z ruchu kołowego część Alei

                                     Najświętszej Maryi Panny dopuszczając tylko ruch autobusowy, samochodów

                                     uprzywilejowanych i zaopatrzeniowych.                

                          

 

       22 IX 1997      -        Wybory do Sejmu i Senatu RP. Trzech częstochowskich

                                         radnych: Ewa Janik (SLD), Tadeusz Wrona (AWS) i

                                         Jerzy Zając (UW) zostało wybranych posłami ziemi

                                         częstochowskiej.

 

 

        5 XI 1997       -         Delegacja władz miasta oraz Kurii Metropolitarnej i

                                          Zakonu Ojców  Paulinów na Jasnej Górze  uczestniczyła

                                          w obradach II Międzynarodowego  Kongresu  Miast

                                          Pielgrzymkowych w Altötting, na którym   m.in. ustalono

                                         (w głosowaniu), że III Kongres odbędzie się w 1999 r.

                                         w Częstochowie. Kontrkandydatem była Padwa.

                                         Tematem kongresu   było pielgrzymowanie wobec

                                          jubileuszu chrześcijaństwa w 2000 r.

 

 

        6 XI 1997       -         Rozstrzygnięcie konkursu na projekt cmentarza komunalnego.

                                       

 

      11 XI 1997       -       Odsłonięcie  długo oczekiwanego przez częstochowian 

                                       pomnika   Marszałka Józefa Piłsudskiego

                                       usytuowanego na centralnym miejscu w Częstochowie –

                                       Placu Biegańskiego , w trakcie uroczystości  Święta

                                       Niepodległości Polski

                                      (był to efekt realizacji uchwały Rady Miasta  z 24 lutego 1994 r.).

 

 

       25 XI 1997      -        Prezentacja „Studium transportowego dla miasta

                                        Częstochowy  opracowanego z funduszu PHARE.

 

       8 XII 1997       -        Prezentacja  „Raportu o stanie edukacji w Częstochowie”.

 

 

    30 XII 1997        -        Uchwała Rady Miasta Częstochowy o przystąpieniu

                                         miasta  do  organizacji ECAD – Miasta Europy Przeciw

                                         Narkotykom.

                         

 

 

                                                          1998

 

 

        12  I 1998       -         Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy 

                                         w sprawie utrzymania województwa  częstochowskiego

                                         i Częstochowy   jako siedziby województwa

                                         (Był to efekt rozpoczętej debaty publicznej na temat reformy

                                          administracyjnej państwa i nowym podziale administracyjnym

                                          kraju, z mapy  którego miało zniknąć województwo

                                          częstochowskie). Propozycja powstania województwa

                                          Małopolska Północna.

 

 

         19 I  1998       -        Konferencja zorganizowana przez Politechnikę

                                         Częstochowską nt.  „Województwo  częstochowskie

                                         w  nowym podziale administracyjnym kraju”  z udziałem

                                         szerokiej rzeszy przedstawicieli społeczeństwa ziemi

                                         częstochowskiej, jak i  Prezydenta Radomska,

                                         burmistrzów Wielunia  i Wieruszowa.  Przyjęto

                                         stanowisko  w sprawie utrzymania województwa często-

                                         chowskiego, które przekazano  najwyższym władzom

                                         państwowym.

 

 

         30 I 1998       -        Otwarcie w Częstochowie sceny operowej  premierą

                                         opery „ Don Pasquale” Giuseppe Verdiego

                                         (Stało się to możliwe dzięki znanemu artyście-  Kazimierzowi

                                          Kowalskiemu i jego współpracy z Filharmonią Częstochowską).

                             

 

        13 II 1998       -        Spotkanie w Złotym Potoku  parlamentarzystów i

                                         Prezydentów  Częstochowy, Kielc i Radomia.

                                         Propozycja utworzenia województwa staropolskiego.

 

 

        20 II 1998      -         W Świętym Krzyżu k/Kielc  odbywa się spotkanie

                                         przedstawicieli województw częstochowskiego,

                                         kieleckiego i  tarnobrzeskiego  na temat utworzenia

                                         województwa  staropolskiego  z Kielcami,

                                         Częstochową  i Sandomierzem jako głównymi miastami.

                     

 

       18 III 1998      -         Rozpoczęcie akcji zbierania podpisów , zainicjowanej

                                         przez Prezydenta Miasta, pod obywatelskim projektem

                                         ustawy  wprowadzającej 14 województw, w tym

                                         województwa staropolskiego - z Częstochową jako jego

                                         stolicą.

                                         (Potrzebne było 100 tys. podpisów, aby projekt mógł trafić pod

                                         obrady Sejmu RP, niestety,  zebrano tylko ok. 40 tys. podpisów).

 

 

       21 IV 1998      -        Przyznanie Częstochowie  głównej Nagrody Rady

                                        Europy Prix de l´Europe  jako pierwszemu miastu

                                        w  Polsce i  Europie Środkowo- Wschodniej za działania

                                        na rzecz integracji europejskiej , rozwijanie współpracy

                                        z samorządami miast europejskich, porozumienie miast

                                        maryjnych i wymianę doświadczeń w sferze kultury,

                                        edukacji, turystyki  i gospodarki.

 

       22 IV 1998      -        Ogólnopolska Konferencja  „Samorząd w służbie

                                         rodzinom - inicjatywy i doświadczenia” zorganizowana

                                         przez Komisję ds. Rodziny przy Prezydencie Miasta

                                         Częstochowy.

 

        17 V 1998       -        Manifestacja pod Sejmem RP  mieszkańców

                                         Częstochowy za utrzymaniem województwa

                                         częstochowskiego. Przekazanie na ręce  Premiera,

                                         Marszałka Sejmu i przewodniczących klubów parlamentarnych

                                         podpisów mieszkańców  Częstochowy zebranych w tej sprawie.

 

        20 V 1998      -         Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków

                                        „Ośmiu Wspaniałych” w Częstochowie z udziałem

                                         patrona  honorowego ks. kardynała Józefa Glempa –

                                         Prymasa Polski oraz przedstawicieli rządu RP.

 

       9 VI  1998       -         Prezentacja  raportu „Stan rodziny  na terenie

                                         Częstochowy” opracowanego przez zespół naukowców

                                         z  Politechniki Częstochowskiej  pod kierunkiem

                                         prof. Ewy Gorczyckiej.

 

 

       14 VI 1998      -        Spotkanie władz miasta  Częstochowy i  Kielc

                                         Prezydentem RP  w sprawie utworzenia województwa

                                         staropolskiego.

 

 

      19 VI 1998       -        Uroczysta Sesja Rady Miasta kończąca II kadencję

                                         Rady Miasta   Częstochowy z udziałem dostojnych

                                         gości przybyłych na uroczystości wręczenia miastu 

                                         Częstochowie  Nagrody Rady Europy.

 

 

      19 VI 1998       -         Wielka gala z okazji wręczenia miastu Częstochowie

                                          najwyższego  wyróżnienia  Rady Europy  Prix

                                          del`Europe.

                                          Nagrodę na ręce  Przewodniczącego Rady Miasta i

                                          Prezydenta Miasta przekazał radny Norbert Hartl z

                                          Regensburga (Niemcy) oraz  Beno Zierer  i Jean

                                          Briane - przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego

                                          Rady Europy.

                                          Plac przed nowym dworcem PKP w Czestochowie otrzymał imię

                                          Rady Europy.

 

 

  26-27 VI 1998      -        V Konferencja Burmistrzów –sygnatariuszy rezolucji

                                         ECAD – Miasta Europy Przeciw Narkotykom

                                         w Lugano (Szwajcaria).

                                         Wystąpienie Prezydenta Miasta Częstochowy na temat

                                         zagrożeń  narkomanią w naszym mieście. Przyjęcie

                                        „Karty  młodzieży na   rzecz  XXI w. bez narkotyków”

                                         zaproponowanej przez młodzież  ze szkół w Lugano.

 

 

       4 VII 1998       -        Spotkanie we Włoszczowej  przedstawicieli władz

                                         miasta Częstochowy, Kielc i Sandomierza oraz delegatów

                                         do Sejmików Samorządowych  i parlamentarzystów 

                                         z  województwa częstochowskiego i kieleckiego w sprawie

                                         utworzenia woj. Staropolskiego, na którym ustalono,

                                         że  Częstochowa będzie stolicą województwa, a Kielce

                                         siedzibą Sejmiku Wojewódzkiego.

 

 

10-11 VII 1998      -         Delegacja władz miasta Częstochowy uczestniczyła w

                                         uroczystościach   jubileuszu 1250-lecia  zaprzyjaźnione-

                                         go  miasta maryjnego- Altötting (Niemcy).

 

 

20-21 VII 1998      -         Robocza wizyta w Grazu i Mariazell (Austria).

                                        Rozmowy z premierem Styrii  o współpracy

                                        gospodarczej  międzyregionalnej.

                                        Nawiązanie kontaktów z maryjnym miastem Mariazell

 

 

    24 VII  1998       -        Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o wprowadzeniu

                                         zasadniczego  trójstopniowego podziału terytorialnego

                                         państwa,  w wyniku której zniknęło z mapy

                                         administracyjnej kraju województwo częstochowskie.

 

 

    29  VII 1998       -        Złożenie protestu do Zgromadzenia Rady Europy

                                        w Strasburgu  przeciwko nieuwzględnieniu postulatów

                                        częstochowskiej społeczności lokalnej dotyczących

                                        zachowania województwa częstochowskiego.

 

 

  21-22 IX1998       -        Robocza wizyta delegacji zaprzyjaźnionego miasta

                                         niemieckiego Pforzheim na czele z jego nadburmistrzem 

                                         Joachimem Beckerem. Omówiono kontynuację

                                         wieloletniej już współpracy  i  rychłego podpisania

                                         umowy o partnerstwie miast

 

 

      28  IX 1998      -         FORUM na  temat zapobiegania i walki z narkotykami,

                                         podczas  którego przedstawiono zebrane podpisy

                                         uczniów częstochowskich szkół średnich  pod „Kartą

                                         młodzieży na rzecz XXI w. bez narkotyków  (ok. 5000

                                         podpisów).

 

 

        11 X 1998      -        Wybory do samorządów lokalnych  III kadencji     

                                               (Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca: o samorządzie terytorialnym i 

                                               ustawą z dnia 16 lipca 1998 r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin,

                                               rad powiatów  i sejmików województw - w Częstochowie wybrano

                                               przy frekwencji 38,34%  50 radnych z następujących ugrupowań:

                                               Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) – 25,

                                               Akcja Wyborcza Solidarność – 21,
                                               Częstochowskie Forum Samorządowe – 4.

 

 

       30 X 1998        -        Wybór   mgr Wiesława  Wiatraka  (SLD)  

                                         na Przewodniczącego Rady  Miasta Częstochowy.

 

 

 

      11 XI 1998        -        Odsłonięcie pomnika – Grób Nieznanego Żołnierza –

                                         w Alei Sienkiewicza  autorstwa  artystów

                                         Adama Myjaka i  Antoniego Pastwy.

 

 

       7 XII 1998       -        Wybór  inż. Ewy Janik  (SLD) na Prezydenta Miasta.

 

 

                                                        1999

 

 

         1  I  1999        -        Wejście w życie reformy administracyjnej państwa,

                                          w  wyniku której Częstochowa przestała być siedzibą

                                          województwa i stała się  miastem na prawach powiatu

                                          grodzkiego w województwie śląskim.

 

 

        1 III  1999       -        Uchwała Rady Miasta Częstochowy  w sprawie

                                          utworzenia na terenie miasta Częstochowy  gimnazjów

                                          i sieci sześcioletnich szkół podstawowych.

 

 

       7-9 V 1999      -        Udział delegacji władz miasta Częstochowy w Walnym

                                         Zgromadzeniu  Stowarzyszenia Miast –Laureatów

                                         Nagrody Europy w Braunfels (Niemcy).

 

 

       14 V 1999       -         Podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Miasta

                                        Częstochowy  a Politechniką Częstochowską

                                        o współpracy w zakresie:

   *  wymiany  informacji dotyczącej  potrzeb  kształcenia

       specjalistów

                                       *   prowadzenia wspólnej polityki promocyjno-

informacyjnej,

                                       *   prowadzenia wspólnych programów badawczych,

                                       *   organizacji praktyk studenckich.

 

 

    17 VI  1999        -        Wizyta Ojca Św. na Jasnej Górze w trakcie

                                        pielgrzymki do Polski.

 

 

23-25 IX 1999       -         III Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych

                                         w  Częstochowie  w którym wzięło udział 300 uczestników

                                         z 16 państw , w tym burmistrzowie miast maryjnych

                                         Dyskutowano o  znaczeniu ośrodków pielgrzymkowych

                                         w rozwoju społeczno-kulturalnym  i ekonomicznym

                                         miast pielgrzymkowych i o zasadach współpracy władz

                                         kościelnych i świeckich.

 

 

  24-27 IX 1998     -         Wizyta delegacji władz miasta Częstochowy w

                                        Smoleńsku celem   uzgodnienia umowy o współpracy

                                        miast.

 

 

         2 X 1999       -         Posiedzenie Prezydium  Stowarzyszenia Miast Laureatów

                                         Nagrody Rady Europy w Częstochowie.

                                         Wybór Częstochowy na gospodarza Walnego

                                         Zgromadzenia Stowarzyszenia w maju 2000 r.

 

 

       4 XII 1999       -        Wizyta delegacji władz miasta w Speyer (Niemcy) celem

                                         uroczystego przekazania  nagrody Rady  Europy Prix de

                                         l´Europe  - miastu  laureatowi nagrody  w 1999 r.

 

 

                                                           2000

 

 

         7 II  2000       -        Wybór na Prezydenta Miasta inż. Wiesława Marasa (SLD).

                                        

        20 III 2000      -      Utworzono na bazie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

                                        nową firmę – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

                                        Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

        27 V 2000      -         Obchody 10-lecia reaktywowania samorządów

                                        lokalnych.

                               -        Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast

                                        Laureatów Nagrody Europy . Uroczystości na Placu

                                        Biegańskiego.

                               -        Międzynarodowe Forum  Młodzieży  nt. „Europa w

                                        III tysiącleciu wolna od narkotyków”.

 

  9 VIII 2000           -        Oddano do użytkowania, po gruntownym remoncie,

                                        Pawilon Wystawowy A  Muzeum Częstochowskiego

                                        w Parku im. S. Staszica.

 

 14 VIII 2000          -         Prymas Polski ks. Józef Glemp otwiera  milenijną

                                         wystawę „Pielgrzym Polski” – poświęconej historii

                                         pielgrzymstwa polskiego.

 

 21 VIII 2000          -          Uchwalono „Studium uwarunkowań i kierunków

                                           zagospodarowania przestrzennego Miasta

                                           Częstochowy”.

 

 

21 VIII 2000            -          Utworzono samodzielny publiczny zakład opieki

                                           zdrowotnej pod nazwą Zespół Szpitali Miejskich

                                            w którego skład jako jednostki organizacyjne weszły:

                                               · Miejski Szpital im. Dr L. Rydgiera

                                               · Miejski Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego

                                               · Miejski Szpital im. Dr T. Chałubińskiego

                                            Zespół rozpoczął samodzielne funkcjonowanie

                                            w styczniu 2001.

 

 

                                            2001

 

 

 

29 III 2001                -           Rada Miasta uporządkowała zasady stosowania nazw

                                              ulic w Częstochowie podejmując Uchwałę

                                              nr 543/XLI/01.

 

2-9 VII 2001             -           Międzynarodowe spotkanie młodzieży  z Lourdes,

                                               Fatimy i Altőting w ramach projektu „Budujmy

                                               Europę” na temat patologii wśród młodzieży

 

18 VII 2001               -           Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła

                                               swoim zasięgiem część terenów Miasta

                                               Częstochowy

            

                                          

                                                         2002

 

 

15 VII 2002               -          Na zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Miast

                                              Laureatów Nagrody Europy funkcja

                                              przewodniczącego zostaje na kolejną kadencję

                                              powierzona Prezydentowi Częstochowy Wiesławowi

                                              Marasowi.

 

30 IX 2002                 -         Zawiązano spółkę pod firmą Oczyszczalnia Ścieków

                                              „Warta” Spółka Akcyjna.

  

27 X 2002                   -         Wybory do samorządów lokalnych IV kadencji.

                                              Wybrano 28 radnych z następujących ugrupowań:

                                              Sojusz Lewicy Demokratycznej- 14; Porozumienie

                                              Samorządowe „Wspólnota”- 9; Komitet Wyborczy

                                              Przyjaciół i Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości - 5.

 

10 XI 2002                           W pierwszych bezpośrednich wyborach Prezydentem

                                             Częstochowy został  dr Tadeusz Wrona.

 

19 XI 2002                           Rada Miasta na swojego przewodniczącego wybrała

                                             Ryszarda Szczukę. Zastępcami Przewodniczącego

                                             zostali: Adam Banaszkiewicz, Henryk Pinis, Wiesław

                                             Wiatrak.

 

15 XI 2002                         Na posiedzeniu Prezydium Stowarzyszenia Miast

                                           Laureatów Nagrody Rady Europy w Częstochowie

                                           przewodniczenie Stowarzyszeniu zostaje powierzone

                                           Prezydentowi  Tadeuszowi Wronie.

 

 

 1 XII 2002                        Prezydent Tadeusz Wrona powierzył funkcję

                                          Zastępców Prezydenta:

                             Halinie Rozpondek

                             Bogumiłowi Sobusiowi

                             Jackowi Betnarskiemu

                             Zdzisławowi Ludwinowi.

 

2 XII 2002                        Prezydent Tadeusz Wrona  zostaje wybrany  na

                                         przedstawiciela Częstochowy w Zgromadzeniu Ogólnym

                                         Związku Miast Polskich.

 

 

18 XII 2002                      Rozpoczęła  pracę Rada Gospodarcza powołana przez

                                         Prezydenta Miasta. Jej przewodnictwo objął radny

                                         poprzedniej kadencji – Tadeusz Jezierski.

            

 

 

               Radni  I  kadencji Rady Miasta  (1990-1994)

 

 

        1. Balt Sławomir  - CZKO [1]

        2. Brawata Mieczysław - CZKO (od 1992 r.)

        3. Całus Stanisław – Samorząd Mieszkańców Dzielnicy Mirów

        4. Cecota Wiktor – CZKO

        5. Choroba Lech  - CZKO

        6. Cierpiał Wojciech – CZKO

        7. Dziewoński Marian – CZKO

        8. Głąb Barbara   - CZKO

  9. Gołębiowski  Hieronim – CZKO

10. Harabasz  Teodor – CZKO                /Przewodniczący Rady Miasta 1991-1994/

11. Janik Piotr  - CZKO

12. Janus Krzysztof  - CZKO

13. Jastrzębska  Janina – Alternatywa 90׳

14. Jastrzębski Bogdan – CZKO            /Wiceprzewodniczący Rady Miasta  1990-1994/

15. Jezierski Bogdan  - CZKO

16. Krykowski Jan Marek – CZKO

17. Latacz Marek  - CZKO

18. Ligenza Teresa – CZKO

19. Łęski  Zygmunt – CZKO

20. Marciniak Eugeniusz  - CZKO

21. Migalska Anna – CZKO

22. Migalski Marian - CZKO

23. Mirski Krzysztof – CZKO                  /Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1990-1991/

24. Miedziejewski Jan – CZKO

25. Musik Zenon – CZKO

26. Nietresta Stanisław  - CZKO

27. Onysyk Paweł  - CZKO                      /Wiceprzewodniczący Rady Miasta  1990-1994/

28. Panek Marian  - CZKO

29. Połtorzycka Kazimiera – Alternatywa 90׳

30. Rozpondek Halina  - CZKO

31. Sternalski Marek – CZKO

32. Stępień Kazimierz – CZKO  (zm. w 1992 r.)

33. Stępnik Sławomir – CZKO

34. Strzelczyk  Wiesław – CZKO

35. Szparkowski Marian – CZKO

36. Świerczyński Karol – CZKO

37. Tylicki Czesław – CZKO

38. Uchyła Eugeniusz – NSZZ”Solidarność” Rolników Indywidualnych

39. Walczak Jan – CZKO

40. Warta Edward – CZKO

41. Wolańska Anna – CZKO

42. Woziwodzki Michał – CZKO

43. Wożnicka Anna – CZKO          /Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 1990-1994/

44. Wrona Tadeusz – CZKO

45. Zając Jerzy – CZKO                /Przewodniczący Rady Miasta 1990-1991/

46. Zalewski Marek – CZKO

47. Zasępa Marian -  Grupa Mieszkańców

48. Zatoński Zbigniew – CZKO

49. Zembik Andrzej  - CZKO

50. Ziora Jerzy – CZKO

51. Znak Andrzej - CZKO

 

                                Zarząd Miasta

 

     Tadeusz Wrona                  -    Prezydent Miasta

     Zbigniew Śliwiński             -    Z-ca Prezydenta

     Zbigniew Chmielewski      -    Z-ca Prezydenta

     Jan Marek Krykowski       -    Z-ca Prezydenta

     Marian Zasępa                   -    Członek Zarządu

 

 

                        Radni II kadencji Rady Miasta  (1994-1998)

 

 

1.      Banaszkiewicz Adam - LM [2]  /Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1994-1998/

2.      Basiński Grzegorz  - UW

3.      Boral Marek  - SLD

4.      Całus Stanisław  - PPCz

5.      Chrząstek Cecylia – WKGS

6.      Cierpiał Wojciech  -  LM

7.      Czyż Alicja – SLD

8.      Dziewoński Marian – LM

9.      Gliński Sławomir – UP       /Przewodniczący Rady Miasta 1995-1998/

10. Głąb Barbara – LM

11. Gołębiowski Hieronim – PSL

12. Gondek Stefan – SLD

13. Graj Cezary  - SLD    (zrezygnował z mandatu w 1995 r.)

14. Iżyński Andrzej  - SLD

15. Janik Ewa – SLD                /Przewodnicząca Rady Miasta 1994-1995/

16. Janik Piotr – WKSG

17. Janus Krzysztof – WKSG

18. Jarosz Kazimierz – SLD

19. Jastrzębski Bogdan – UW  /Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1994-1998/

20. Jaśko Jolanta – UW

21. Jończyk Zbigniew – LM

22. Kołodziejski Janusz – SLD

23. Kompert Zbigniew – WKSG

24. Kondracki Krzysztof – SLD

25. Krawczyk Jerzy  - WKSG

26. Krykowski Jan Marek – LM

27. Kurpios Piotr  - LM

28. Lewandowski Rafał – SLD

29. Marzec Danuta – SLD

30. Mirski Krzysztof – W.-B.

31. Nabiałek Wojciech – SLD

32. Nabrdalik Krzysztof – LM  (od 1997 r.)

33. Nowak Zdzisław – SLD

34. Pabich Jadwiga – LM  (od 1997 r.)

35. Pachura Ewa – LM (wygaśnięcie mandatu w 1997 r.)

36. Polis Stefan – LM (od 1997 r.)

37. Rozpondek Halina  - LM

38. Rudlicki Zbigniew – SLD

39. Sobuś Bogumił – WKSG

40. Szczuka Ryszard – SLD

41. Szopa Janusz – UW

42. Szota Łucja – LM  (wygaśnięcie mandatu w 1997 r.)

43. Śliwiński Zbigniew – LM

44. Tobiański  Jerzy – KPN+PC

45. Tobijański  Janusz – SLD

46. Tylicki Czesław – WKSG

47. Wiatrak Wiesław – SLD

48. Wolańska Anna - LM

49. Wolski Zdzisław – SLD

50. Wrona  Tadeusz – LM

51. Wroniecki Romuald – SLD  (od 1995 r.)

52. Zając Jerzy – UW           /Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1994-1998/

53. Zieliński Stanisław  - LM  (wygaśnięcie mandatu w 1997 r.)                                         

54. Ziora Jerzy

 

                                           Zarząd Miasta  

 

                       (od czerwca 1994 do października 1995)

 

     Tadeusz Wrona                                           -  Prezydent Miasta

     Józef Błaszczeć                                            -   Z-ca Prezydenta

     Bogumił Sobuś                                            -   Z-ca Prezydenta

     Zbigniew Śliwiński                                     -   Z-ca Prezydenta

     Jerzy Ziora                                                  -   Z-ca Prezydenta

     Jan Marek Krykowski                               -   Członek Zarządu Miasta

 

                      (od listopada 1995 do grudnia 1998)

 

    Halina Rozpondek                                      -     Prezydent Miasta

    Zbigniew Śliwiński                                     -      Z-ca Prezydenta

    Ewa Janik                                                    -     Z-ca Prezydenta

    Dariusz Wojciechowski                              -     Z-ca Prezydenta

    Jerzy Ziora                                                  -     Z-ca Prezydenta

   Józef Błaszczeć                                             -    Członek Zarządu

   Ryszard Szczuka                                          -    Członek Zarządu

 

 

                   Radni III kadencji Rady Miasta ( 1998-2002)

 

 

1.      Banaszkiewicz Adam -AWS [3]

2.      Bandura Andrzej   - AWS

3.      Błaszczeć Józef – AWS

4.      Boral Marek  - SLD

5.      Bugaj Aleksandra – AWS

6.      Całus Stanisław – CzFS

7.      Czyż Alicja – SLD (od 1999 r.)

8.      Duda Antoni – AWS  (zm. 2001)

9.      Dziewoński Marian – AWS

10. Frej Jerzy – SLD

11. Gliński Sławomir – CzFS

12. Głąb Barbara – AWS

13. Gmitruk Stanisław – CzFS       /Wiceprzewodniczący Rady Miasta/

14. Grabałowski Wojciech – SLD

15. Grzybowski   Jarosław – SLD

16. Janczarek Elżbieta – AWS

17. Janik Joanna – SLD

18. Janik Ewa – SLD

19. Jezierski Tadeusz  AWS (od 2001 r.)

20. Kamiński Zbigniew – SLD

21. Kołodziejski Janusz – SLD            (wygaśnięcie mandatu w 1999 r.)

22. Kondracki Krzysztof – SLD

23. Konieczny Tadeusz – SLD

24. Kośmider Jerzy – SLD  (zm. 2000 r.)

25. Kowalski Henryk – SLD

26. Krawczyk Jerzy –AWS

27. Kromołowski Henryk – SLD

28. Kula Janusz – AWS                      /Wiceprzewodniczący Rady Miasta/

29. Kunicka Elżbieta – SLD

30. Leszczyński Andrzej-  SLD (od 2000 r.)

31. Lewandowski Rafał – SLD

32. Ludwin Zdzisław – AWS

33. Makowski Grzegorz – SLD

34. Maras Wiesław – SLD

35. Margasiński Krzysztof  - SLD

36. Nabiałek Wojciech – SLD

37. Nowak Izabela – AWS

38. Nowak Zdzisław – SLD

39. Piotrowska Barbara – SLD

40. Polis Stefan – AWS

41. Rozpondek Halina  - CzFS

42. Siejka Barbara – AWS

43. Sobuś Bogumił – AWS

44. Sokołowski Edward – AWS

45. Stodółka Barbara – AWS

46. Szczuka Ryszard – SLD                     /Wiceprzewodniczący Rady Miasta/

47. Świerczyński Sławomir – AWS

48. Trzeciakowska Zdzisława – AWS

49. Warzocha Artur – AWS

50. Wiatrak Wiesław – SLD                       /Przewodniczący Rady Miasta/

51. Wolski Zdzisław – SLD

52. Wosik Andrzej – SLD

53. Wrona Tadeusz – AWS

 

                                     Zarząd Miasta

                

 Od 12 października do 14 grudnia 1998 w składzie z poprzedniej kadencji.

         

Od 14 grudnia 1998

 

       Ewa Janik                                            -  Prezydent Miasta

       Rafał Lewandowski                            -   Z-ca Prezydenta

       Sławomir Gliński                                -   Z-ca Prezydenta

       Marek Piekarski                                 -   Z-ca Prezydenta

       Zbigniew Sosiński                               -   Z-ca Prezydenta

       Krzysztof Margasiński                       -   Członek Zarządu

       Wiesław Maras                                   -   Członek Zarządu

 

W lutym 2000 z funkcji Prezydenta Miasta zrezygnowała Ewa Janik, a na to miejsce wybrany został Wiesław Maras.   Członkiem Zarządu został Krzysztof Kondracki.

                                 

 

Radni IV kadencji Rady Miasta  (2002 – 2006 )

 

1)    Banaszkiewicz Adam   /Wiceprzewodniczący Rady Miasta/

2) Błaszczeć Józef

3) Całus Stanisław

4) Frej Jerzy

5) Gębski Ireneusz

6) Gliński Sławomir

7) Głąb Barbara

8) Głębocki Konrad

9) Grzybowski Jarosław

10) Janik Joanna

11) Janiszewski Czesław

12) Kalasiński Andrzej

13) Kondracki Krzysztof

14) Kowalski Henryk

      15) Kula Janusz

      16) Kunicka Elżbieta

      17) Kurpios Piotr

      18) Matyjaszczyk Krzysztof

      19) Niesmaczny Zbigniew

      20) Pinis Henryk      /Wiceprzewodniczący Rady Miasta/

      21) Polis Stefan

      22) Posiadała Teresa

      23) Szczuka Ryszard    /Przewodniczący Rady Miasta/

      24) Świerczyński Sławomir

      25) Warzocha Artur

      26) Wiatrak Wiesław   /Wiceprzewodniczący Rady Miasta/

      27) Wolski Zdzisław

      28) Wosik Andrzej.

                                                                                            


 
[1] CZKO – Częstochowski Komitet Obywatelski „Solidarność”.
[2] LM- Liga Miejska, SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej , WKSG – Wyborcza Koalicja Społecno-Gospodarcza, UW- Unia Wolności,  UP- Unia Pracy, PSL- Polskie Stronnictwo Ludowe, KPN+PC- Konfederacja Polski Niepodległej z  Porozumieniem Centrum, PPCz – Porozumienie  Przyjaciół Częstochowy,  W.- B. – Wrzosowiak  Błeszno.
[3]  AWS- Akcja Wyborcza Solidarność, SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej, CzFS- Częstochowskie Forum Samorządowe.

 

Opracowała: Halina Rozpondek

Copyright Urząd Miasta Częstochowy '2003