Program MŁODZIEŻ
Akcja 1
Wymiana młodzieżyTytuł projektu:
Międzynarodowe Impresje – Częstochowa i jej mieszkańcy


Projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Młodzież.


Partnerzy:
ZEUS II / Polska
www.zeus2.czestochowa.um.gov.pl

NGO CISS / Włochy
www.cissprg.org

Devon YFC / Wielka Brytania
www.devonyfc.co.uk

Youth Welfare Office / ZEUS / Niemcy
www.kreis-steinfurt.de


Projekt „Międzynarodowe Impresje – Częstochowa i jej mieszkańcy” został zrealizowany
w Częstochowie w dniach 10-17 maja 2004 r. przy udziale partnerów z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Projekt był współfinansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach Programu MŁODZIEŻ.

Polegał na utworzeniu międzynarodowej grupy młodzieży, której zadanie stanowiło przygotowanie folderu o Częstochowie. Uczestnicy zbierali materiały dziennikarskie (zdjęcia, informatory, notatki, zapisy w formie dźwiękowej), dzięki którym mogli stworzyć własny opis miasta, tworząc jego mapę na podstawie indywidualnych preferencji.

Uczestnicy projektu podczas wizyty w Urzędzie Miasta Częstochowy

Celem projektu było także wypromowanie kultury lokalnej zarówno w jej wymiarze historycznym jak i codziennym, co zostało zrealizowane m.in. poprzez: poznanie tradycji, kultury i realiów Polski, rozbudzanie poczucia tożsamości lokalnej, umożliwienie społeczności lokalnej kontaktu z międzynarodową grupą młodzieży i jej sposobem patrzenia na lokalne zjawiska, rozwijanie artystycznych zainteresowań młodzieży. Dzięki pracy nad folderem mieliśmy możliwość wypromowania lokalnej kultury i sztuki. Odwiedzaliśmy muzea, galerie i instytucje, w których poszukiwaliśmy kontekstów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów partnerskich. W wielu miejscach poznawaliśmy historię miasta, regionu oraz Polski.

Muzeum Wyobraźni Tomka Sętowskiego

Szukaliśmy miejsc słabo opisywanych w istniejących już przewodnikach oraz takich, które szczególnie zainteresowałyby młodzież. Te wizyty stały się jednocześnie pretekstem do dyskusji na temat różnic i podobieństw kulturowych w Europie. Celami naszych wędrówek były takie miejsca jak: Urząd Miasta Częstochowy, Jasna Góra oraz Park im. St. Staszica, Muzeum Produkcji Zapałek, Galeria „Przedstudio” Jerzego Kędziory, Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego, Olsztyn (Ruchoma szopka Jana Wewióra, krypta konfederata w Kościele Jana Chrzciciela, ruiny zamku), Złoty Potok (ruiny zamku w Ostrężniku, Brama Twardowskiego), studio nagraniowe Adama Celińskiego, Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie.

 

Galeria „Przedstudio” Jerzego Kędziory

Wielu uczestników podkreślało zdobycie wielu cennych, nieznanych im dotąd faktów, których na pewno, nie przeczytali by w żadnym z podręczników.

Muzeum Zapałek w Częstochowie

Podczas wymiany zrealizowano zamierzone cele, a uwieńczeniem spotkania stał się folder w nakładzie 1100 egz.

Będzie on kolportowany przez wszystkie organizacje partnerskie tj, Zeus (Tecklenburg, Niemcy), NGO CISS (Neapol, Włochy), Devon Young Farmers (Exeter, Wielka Brytania).
Ponadto będzie dostępny w Urzędzie Miasta, Młodzieżowym Domu Kultury, Centrum Informacji Turystycznej, częstochowskich szkołach ponadgimnazjalnych i będzie służył jako materiał promujący miasto, Program Młodzież oraz organizacje partnerskie a przede wszystkim prezentujący ideę wymiany młodzieży.

W ramach kontynuacji projektu zaplanowane są także spotkania i prezentacje zorganizowane przez organizacje partnerskie. W oparciu o folder promować będą one w swoich środowiskach lokalnych program „Młodzież”, jak również Polskę oraz Częstochowę i jej region. Celem tych prezentacji będzie także zdanie relacji z przebiegu projektu w Częstochowie oraz zachęcenia do udziału i tworzenia podobnych programów poprzez przedstawienie osobistych korzyści jakie osiągnęli uczestnicy.

Młodzież była równoprawnym organizatorem wymiany podczas całego projektu. Podczas przygotowań młodzież tworzyła szczegółowy program wymiany uwzględniając swoje potrzeby i uwagi. Na każdym spotkaniu młodzież dokonywała podziału zadań do realizacji, za które odpowiadała (kontakt z instytucjami, mediami, opracowywanie materiałów dziennikarskich i makiety folderu, przygotowywanie pomysłów na realizację czasu wolnego, baza pomysłów gier i zabaw integracyjnych, warsztatów dziennikarskich, przygotowanie się do roli przewodników w odwiedzanych przez nas miejscach, przygotowywanie prezentacji podczas intercultural evening, współpraca w grupach międzynarodowych, korespondencja z uczestnikami krajów partnerskich, wzajemne odwiedzanie stron internetowych organizacji itp.).

Wywiad przed kamera lokalnej stacji telewizyjnej

Podczas realizacji projektu młodzież wdrażała swoje pomysły z etapu przygotowań. Utworzone zostały trzy międzynarodowe grupy, które odpowiedzialne były za poszczególne strony folderu. Pracowały razem podczas całego projektu, dokonując również wewnętrznie podziału zadań. Kształt i teksty zawarte w folderze były więc efektem ich pracy.
W etapie podsumowania wypełniali ankietę ewaluacyjną, którą pomagali konstruować. Każdy dzień wymiany zakończony był spotkaniem, podczas którego młodzież przedstawiała swoje postulaty i uwagi na temat tego co się podczas niego wydarzyło. Stąd na bieżąco zbieraliśmy pytania do ankiety ewaluacyjnej. Po wypełnieniu i omówieniu ankiety w grupach dokonaliśmy wspólnej oceny projektu.

W MDK-u

Dzięki pracy nad folderem mieliśmy możliwość wypromowania lokalnej kultury i sztuki. Odwiedzaliśmy muzea, galerie i instytucje, w których poszukiwaliśmy kontekstów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów partnerskich. W wielu miejscach poznawaliśmy historię miasta, regionu oraz Polski. Wielu uczestników podkreślało zdobycie wielu cennych, nieznanych im dotąd faktów historycznych, których na pewno nie przeczytali by w żadnym z podręczników. Projekt posłużył także zburzeniu stereotypów o Polsce i Polakach, ale także o pozostałych krajach partnerskich. Młodzież aktywnie brała udział na każdym etapie projektu. Ich szczególny wkład widoczny był w pracach nad folderem, który zbierał ich impresje, czyli subiektywne wrażenia na temat widzianych miejsc i napotkanych ludzi. Dzięki tej pracy uczestnicy zapoznali się z zasadami pracy grupowej, a szczególnie pracy w grupie międzynarodowej, jak również nabyli podstawowe umiejętności dziennikarskie. Rozwijali także swoją wrażliwość estetyczną oraz aktywność twórczą (robienie fotografii, pisanie tekstów, malowanie obrazków itp.) Zrealizowane zostały także elementy edukacji europejskiej. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież zwiększyła swoją aktywność w obszarze umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji na temat zjednoczonej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny kultury, edukacji oraz młodzieży. Ta stymulacja aktywności indywidualnej ma szansę zaowocować w przyszłości postawą świadomego bycia Europejczykiem oraz umiejętności poszukiwania informacji o projektach europejskich, jak również wszelkich informacji związanych z egzystowaniem we współczesnym świecie. Po dostarczeniu folderu do krajów partnerskich będą one propagowały ideę wymian międzynarodowych na swoim terenie, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury polskiej (w tym lokalnej).
 

Wspólne muzykowanie

W trakcie wymiany przede wszystkim posługiwano się językiem angielskim, zarówno w czasie zajęć, jak i poza nimi. Niemniej jednak często zdarzało się, że uczestnicy chcieli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego lub włoskiego i wówczas porozumiewano się za ich pomocą. Dotyczyło to przede wszystkim czasu wolnego. Uczestnicy również bardzo chętnie podejmowali próby nauczenia się języka polskiego.